23. Jul 2012 7:07

Verejná vyhláška - rozhodnutie - Licitor development, s.r.o.

Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ˇdalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“), v stavebnom konaní vo veci žiadosti Licitor development, s.r.o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, (ďalej len „stavebník“) o stavebné povolenie na stavbu spevnených plôch a komunikácií k bytovým domom 30 b.j. „UNI Hausing Style – Rezidencia Gazdovská“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 6652/22, 6652/24,6652/25, 6652/36, 6652/123, zistil že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.