9. Sep 2013 11:38

Verejná vyhláška - prestavba bytu

Stavebník Zdenko Oboňa, Nábr. A. Kmeťa 128/3, 971 01 Prievidza v zast. AZ Real PD s. r. o, Bakalárska 6/7, Prievidza podal u tunajšieho stavebného úradu dňa 19. 08. 2013 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom – prestavba a prístavba hospodárskej budovy“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1479/2, 1480/5, 6,7.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…