26. Sep 2011 13:58

Verejná vyhláška: Polyfunkčná budova – nadstavba

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon), na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva: rozhodnutie o umiestnení stavby.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…