29. máj 2012 6:22

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania “Prekládka chodníka a riešenie parkovacích plôch“

Navrhovateľ Miroslav Kotian a manž. Eva, bytom Dubová 69, 971 01 Prievidza, podal dňa 27.04.2012,s doplnením dňa 24.05.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v žiadosti označenej pod názvom “Prekládka chodníka a riešenie parkovacích plôch“, na pozemkoch 2857/14, 2857/23, 2857/49, v katastrálnom území Prievidza.. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie podľa § 35 zákona číslo 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení neskorších právnych predpisov. Na základe vyššie uvedeného mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a súčasne podľa ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.06.2012 (utorok) o 09.30 h so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, oddelenie stavebného poriadku, Ul. Hviezdoslavova č. 3, v zasadačke, kanc. č. 521 (V. poschodie ).

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…