25. Mar 2019 9:18

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Bc. Peter Píš, Na karasiny 250/635, Prievidza, podal dňa 22. 03. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ . Bytový dom sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 1224/5, súp. číslo 201571, na Ulici J. Murgaša, byt 7 vo vchode č. 4.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…