3. Dec 2012 7:35

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - polyfunkčný objekt

Stavebník Mgr. Pavol Polievka, bytom A. Stodolu 9/2,971 01 Prievidza, podal dňa 28.06.2012, s doplnením dňa 31.10.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „Polyfunkčný objekt, SO 02 Spevnené plochy a parkovanie“ , v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 3984/29, 3984/30, 3984/43.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…