17. Apr 2012 7:57

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 27 odsek 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v mene ktorého podľa § 13 odsek 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov na základe písomného poverenia primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej č. 1.2-2460-2011/130849 zo dňa 25.11.2011 koná poverený zamestnanec Ing. Mária Flimelová, PhD., oznamuje, že dňa 28. 03. 2012 podalo na správny orgán Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) a podľa § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú na pozemkoch: k. ú. Prievidza - vo vlastníctve mesta Prievidza parc. č.: 2/1, 11/1, 20/1, 30, 45/1, 54, 66/1,78, 90, 99, 155/1, 404, 788/7, 893/6, 910, 929/1, 1859/1, 1936/3, 2059/1, 2747/18, 2857/14, 3029/1, 3176, 3796/2, 3977/6, 4756/1, 4866, 4870/1, 4873, 4972/1, 4990/1, 5019/1, 5036/1, 5045/1, 5055, 5066/1, 5089/1, 5291/1, 5305/6, 5325/1, 5327/1, 5345/1, 5346/1, 5363/1, 6360/1 - v užívaní mesta Prievidzaparc. č.: 1218/1, 2551, 3093 - vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne, v správe Obchodnej akadémie , Ul. F. Madvu 2, Prievidza parc. č.: 902 k. ú. Veľká Lehôtka: vo vlastníctve mesta Prievidza parc. č.: 83.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…