17. Apr 2012 7:57

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 27 odsek 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v mene ktorého podľa § 13 odsek 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov na základe písomného poverenia primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej č. 1.2-2460-2011/130849 zo dňa 25.11.2011 koná poverený zamestnanec Ing. Mária Flimelová, PhD., oznamuje, že dňa 28. 03. 2012 podalo na správny orgán Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) a podľa § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú na pozemkoch: k. ú. Prievidza - vo vlastníctve mesta Prievidza parc. č.: 2/1, 11/1, 20/1, 30, 45/1, 54, 66/1,78, 90, 99, 155/1, 404, 788/7, 893/6, 910, 929/1, 1859/1, 1936/3, 2059/1, 2747/18, 2857/14, 3029/1, 3176, 3796/2, 3977/6, 4756/1, 4866, 4870/1, 4873, 4972/1, 4990/1, 5019/1, 5036/1, 5045/1, 5055, 5066/1, 5089/1, 5291/1, 5305/6, 5325/1, 5327/1, 5345/1, 5346/1, 5363/1, 6360/1 - v užívaní mesta Prievidzaparc. č.: 1218/1, 2551, 3093 - vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne, v správe Obchodnej akadémie , Ul. F. Madvu 2, Prievidza parc. č.: 902 k. ú. Veľká Lehôtka: vo vlastníctve mesta Prievidza parc. č.: 83.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…