17. máj 2012 8:00

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník Juraj Ježík, Dlhá ulica č. 30/9, 971 01 Prievidza podal dňa 30.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rekonštrukcia a prístavba víkendového domu na pozemku parc. č. 7268, 7269 a 7271 v k.ú. Prievidza, lokalita Banská Vápenica, ktorá pozostáva z: - prestavba objektu na jednopodlažný, typ bungalov so sedlovou strechou, - jednopodlažná prístavba, - prípojka NN z existujúcej priehradovej trafostanice, - prípojka splaškovej kanalizácie je ukončená do novonavrhovanej žumpy, - prípojka vody z existujúcej kopanej studne na pozemku stavebníka, - vykurovanie je navrhnuté elektrickými stropnými infrapanelmi. Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.