17. máj 2012 8:00

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník Juraj Ježík, Dlhá ulica č. 30/9, 971 01 Prievidza podal dňa 30.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rekonštrukcia a prístavba víkendového domu na pozemku parc. č. 7268, 7269 a 7271 v k.ú. Prievidza, lokalita Banská Vápenica, ktorá pozostáva z: - prestavba objektu na jednopodlažný, typ bungalov so sedlovou strechou, - jednopodlažná prístavba, - prípojka NN z existujúcej priehradovej trafostanice, - prípojka splaškovej kanalizácie je ukončená do novonavrhovanej žumpy, - prípojka vody z existujúcej kopanej studne na pozemku stavebníka, - vykurovanie je navrhnuté elektrickými stropnými infrapanelmi. Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…