21. Nov 2019 7:21

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Pavlíček

Stavebník Ing. Peter Pavlíček, Ulica M. Gorkého 219/17, Prievidza podal dňa 18.11.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na zmenu stavby „Prestavba a prístavba rodinného domu“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 451, 452/1, 452/2 a siete technického vybavenia na pozemkoch parc.č. 528/437, 450, vydaného Mestom Prievidza, pod zn. 2.4.2-09-115-2018, zo dňa 13.02.2018, právoplatného dňom 29.03.2018.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…