30. Jul 2012 11:54

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení reklamného zariadenia

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 93, § 88 ods. 1 v spojení s § 88a stavebného zákona, § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov oznamuje z vlastného podnetu začatie konania o odstránení 2 ks reklamných zariadení umiestnených na pozemku v katastrálnom území Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…