22. Oct 2012 13:16

Verejná vyhláška - oznámenie o o začatí doplňujúceho konania o odstránení reklamného zariadenia 2 ks reklamných zariadení na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 6652/43, resp. 6652/95

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 93, § 88 ods. 1 v spojení s § 88a stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov oznámilo začatie konania o odstránení 2 ks reklamných zariadení umiestnených na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 6652/43 resp. 6652/95 a súčasne nariadilo ústne pojednávanie na deň 31.08.2012. Vzhľadom k tomu, že sa na konaní neboli prítomní účastníci konania, stavebný úrad.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.