22. Oct 2012 13:16

Verejná vyhláška - oznámenie o o začatí doplňujúceho konania o odstránení reklamného zariadenia 2 ks reklamných zariadení na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 6652/43, resp. 6652/95

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 93, § 88 ods. 1 v spojení s § 88a stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov oznámilo začatie konania o odstránení 2 ks reklamných zariadení umiestnených na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 6652/43 resp. 6652/95 a súčasne nariadilo ústne pojednávanie na deň 31.08.2012. Vzhľadom k tomu, že sa na konaní neboli prítomní účastníci konania, stavebný úrad.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…