5. Jun 2012 6:53

Verejná vyhláška- o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaspojeného s miestnym zisťovaním

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný úrad), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.07.2012 o 08,00hod so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu, Hviezdoslavova ulica č. 3,V. poschodie B, č. dv. 515.

celý dokument:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…