6. Mar 2012 9:55

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

Navrhovateľ MUDr. Peter Oulehle a MUDr. Darina Bulejová, obaja trvale bytom A. H. Gavloviča 133/4, 971 011 Prievidza podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432. Navrhovaná stavba pozostáva z búracích prác jestvujúceho rodinného domu a následnej výstavby nového rodinného na mieste pôvodného domu a pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…