6. Mar 2012 9:55

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

Navrhovateľ MUDr. Peter Oulehle a MUDr. Darina Bulejová, obaja trvale bytom A. H. Gavloviča 133/4, 971 011 Prievidza podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432. Navrhovaná stavba pozostáva z búracích prác jestvujúceho rodinného domu a následnej výstavby nového rodinného na mieste pôvodného domu a pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…