6. Mar 2012 9:55

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním

Navrhovateľ MUDr. Peter Oulehle a MUDr. Darina Bulejová, obaja trvale bytom A. H. Gavloviča 133/4, 971 011 Prievidza podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432. Navrhovaná stavba pozostáva z búracích prác jestvujúceho rodinného domu a následnej výstavby nového rodinného na mieste pôvodného domu a pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…