30. Jan 2012 7:56

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník Ing. Vladimír Balent a Ing. Renáta Balentová, Ul. J. Murgaša č. 24/15, 971 01 Prievidza, podal dňa 23.01.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prestavba 3 – izbového bytu Murgaša 24/15, Prievidza“ v k. ú. Prievidza, parc. č.1224/2, súp. č. 20702, na ul. Ul. J. Murgaša č. 24/15, 971 01 Prievidza. Podľa ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavebnú úpravu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.02.2012 o 08.00 h so stretnutím na Hviezdoslavovej ulici č. 3, V. poschodie B, č. dverí 515, v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.