4. máj 2012 6:19

Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Dňa 10. 11. 2011 ste podali mestu Prievidza ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie MTS_PD_Východná_Vajanského_IRBB“ v katastrálnom území Prievidza. V žiadosti chýbajú náležitosti predpísané vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to : 1. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (mesto Prievidza - príslušný správny orgán pre pozemné komunikácie), 2. súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.