4. máj 2012 6:19

Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Dňa 10. 11. 2011 ste podali mestu Prievidza ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie MTS_PD_Východná_Vajanského_IRBB“ v katastrálnom území Prievidza. V žiadosti chýbajú náležitosti predpísané vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to : 1. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (mesto Prievidza - príslušný správny orgán pre pozemné komunikácie), 2. súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…