4. máj 2012 6:19

Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Dňa 10. 11. 2011 ste podali mestu Prievidza ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie MTS_PD_Východná_Vajanského_IRBB“ v katastrálnom území Prievidza. V žiadosti chýbajú náležitosti predpísané vo vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to : 1. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (mesto Prievidza - príslušný správny orgán pre pozemné komunikácie), 2. súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…