11. Sep 2013 5:42

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie reklamného zariadenia

Stavebný úrad podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny zákon) a ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona dodatočne povoľuje žiadateľovi: ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina jednostranné reklamné zariadenie (ďalej len „zariadenie“) s reklamnou plochou o rozmeroch 11,4 x 22,4 m, umiestnené na fasáde bytového domu v katastrálnom území Prievidza, na parc. č. 2746/5, súp. č. 10539.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…