2. Jul 2013 12:23

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie na zmenu stavby

Stavebný úrad podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje stavebníkom: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. F. Madvu súpisné číslo 20331 na parc. č. 896 v katastrálnom území Prievidza zastúpených „Spoločenstvom vlastníkov bytov domu č. 331“, F. Madvu 331/12, 971 01 Prievidza,zmenu stavby „Zateplenie, stavebné úpravy a obnova byt. domu“

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…