2. Oct 2018 7:16

V Prievidzi realizujú novinku – podzemné kontajnery

Na sídliskách v centrálnej časti mesta v týchto dňoch realizujú veľkoobjemové podzemné kontajnery. Ide o novinku, ktorá prinesie do mesta väčšiu čistotu.

Mesto Prievidza odštartovala pilotný projekt budovania podzemných kontajnerov. Celkovo bude vybudovaných sedem stojísk s 28 podzemnými kontajnermi na triedený odpad. Celý projekt vybudovania podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch etáp. V prvej časti bolo nakúpených 28 kontajnerov pre 7 stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Výstavba je v týchto dňoch realizovaná na uliciach M. Hodžu 2 a 14, Nábrežie sv. Cyrila 7,10 a 14 a na Ulici A. Škarvana (Dlhá 6 a 22).

Stavebné práce obsahujú predovšetkým výkop a následné osadenie podzemných kontajnerov na odpad. Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými, betónovými, resp. trávnatými plochami. Búracie práce na spevnených plochách a výkopy sú súčasťou samotných objektov – stojísk. Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi bude po dokončení tvoriť ekologická zámková dlažba. Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v daných lokalitách.

Už v týchto dňoch pripravuje samospráva mesta Prievidza realizáciu aj druhej etapy výstavby podzemných kontajnerov. V druhej časti by mali byť realizované zostávajúce stojiská na Dlhej ulici 36, 46, 44, 48, a Nábreží sv. Cyrila 22, 29,35,40.
V prípravnej fáze samotného projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev dotknutých bytových domov, kde mali ľudia možnosť vyjadriť svoje požiadavky a pripomienky k navrhovaným stojiskám ešte pred ich realizáciou.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…