18. Dec 2019 7:54

Úprava poplatku za komunálny odpad

Pre rok 2020 dochádza v Prievidzi k úprave poplatkov za komunálny odpad. Poplatok za komunálny odpad sa pre obyvateľa zvyšuje o 4,99 eur na osobu a rok.

Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené z dôvodu zvýšenia sadzby poplatku a niektorých zmien pri uplatnení odpustenia poplatku za komunálny odpad. K zvýšeniu bolo nevyhnutné pristúpiť z dôvodu rastúcich výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré mesto musí hradiť z poplatku.

V prípade analyzovania odpadového hospodárstva v Prievidzi, je potrebné porovnať súčasnú situáciu s rokom 2014 kedy došlo k posledným zmenám v poplatkoch za komunálny odpad. Od roku 2014 nastali v odpadovom hospodárstve viaceré dôležité zmeny.

Zmeny v poplatkoch za komunálny odpad ovplyvňujú predovšetkým nasledovné faktory:
Rastúce výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré má mesto hradiť z poplatku za komunálny odpad. Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2017 boli oproti predpisu poplatku vyššie o 189 tis. € a v roku 2018 až o 260 tis. €. Mesto tieto vyššie výdavky uhradilo z iných príjmov. Tento postup však mestu vytkol Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len NKÚ).

Kontrola NKÚ
NKÚ kontrole zameranej na efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu v Prievidzi konštatoval, aby mesto prehodnotilo poplatok za komunálny odpad. Podľa stanoviska úradu príjmy mesta musia pokrývať výdavky. Mesto Prievidza musí vyberať na poplatkoch za komunálny odpad skutočné výdavky a nemá výdavky za komunálny odpad dofinancovať z mestského rozpočtu.

Zmena legislatívy
Od 1.januára 2019 je účinný zákon 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Rovnako je účinné aj Nariadenie vlády SR č. 330/2018, ktorým sa stanovujú sadzby poplatkov za uloženie odpadu. Tie stanovujú nové podmienky a nové sadzby za jednotlivé druhy odpadov. Zmenami legislatívy sa zvyšujú sadzby za jednotlivé druhy odpadov.

Nárast množstva vzniknutého odpadu
V Prievidzi medziročne rastie množstvo vzniknutého odpadu. Viď porovnanie rokov 2014 až 2018. Povedané inak, v meste nám rastie množstvo odpadu, ale poplatky sa nemenia.

Vývoj odpadu v meste Prievidza:
ROK MNOŽSTVO (t)
2014 17 979,6300
2015 17 192,0437
2016 19 442,1542
2017 21 815,0699
2018 23 370,5460

Zmena legislatívy v oblasti zberu biologicky rozložiteľného odpadu
Novela zákona o odpadoch uložila samosprávam povinnosť zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov. Mesto Prievidza muselo zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov. S uvedenou novinkou sú spojené ďalšie náklady, ktoré ovplyvňujú poplatok za komunálny odpad. Zber biologicky rozložiteľného odpadu nebol realizovaný v roku 2014, kedy došlo k posledným zmenám v poplatkoch za komunálny odpad. Náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli za kalendárny rok 2018 vo výške 194 852,70 €. Uvedená zmena legislatívy výrazne zasahuje do vývoja poplatkov za komunálny odpad.

Výber poplatku pri súčasnej sadzbe nepokrýva reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Vzhľadom na uvedené faktory bol zmenený poplatok za komunálny odpad. Pre občanov – fyzické osoby sa zvyšuje sadzba zo súčasných 0,073 € na 0,087 € osoba /deň čo predstavuje ročné zvýšenie z 26,82 € na 31,83 €, t.j. o 4,99 € na osobu a rok.

Odpustenie poplatku
Mesto ponecháva za rovnakých podmienok odpustenie poplatku fyzickým osobám v hmotnej núdzi a zníženie poplatku o 7 € fyzickým osobám starším ako 62 rokov, čo je ročný poplatok 24,81 €. Poplatok osobám starším ako 62 rokov mesto zníži priamo v rozhodnutí pri vyrubení poplatku, pokiaľ tieto osoby nebudú mať nedoplatok na poplatku za predchádzajúce roky ku dňu vydania rozhodnutia. Ak takéto osoby zaplatia nedoplatok v priebehu roka, mesto im na základe písomnej žiadosti poplatok zníži bez vydania ďalšieho rozhodnutia.

V prípade poplatníkov, ktorí sa v zdaňovacom období nebudú zdržiavať na území mesta viac ako 90 dní sa bude uplatňovať odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku v závislosti od vymedzeného miesta a dôvodu pobytu poplatníka mimo územia mesta. Doteraz malo mesto pre všetky dôvody neprítomnosti poplatníka zavedený len inštitút odpustenia poplatku. Väčšina miest má zavedené aj zníženie poplatku. Tak ako doteraz sa poplatok po predložení dokladov odpustí za obdobie (počet dní) poplatníkom, ktorí sa nachádzajú vo väzbe alebo výkone trestu, v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení alebo v zahraničí. Pokiaľ sa poplatníci nebudú zdržiavať na území mesta z dôvodu pobytu v inej obci v Slovenskej republike – prechodný pobyt, pracovná činnosť alebo štúdium, tak sa im po predložení dokladov poplatok zníži o 60 % za obdobie ktoré dokladom preukážu.

Zároveň sa vymedzili doklady, ktoré nebudú akceptované pre odpustenie alebo zníženie poplatku a určila sa forma a lehota na predkladanie dokladov. Pri študentoch na stredných a vysokých školách v SR sa v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. už nebude vyžadovať doklad o štúdiu, ten si mesto na základe identifikačných údajov overí v informačnom systém.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.