18. Dec 2019 8:02

Úprava miestnych daní na rok 2020

Doterajšie Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 157/2014 (ďalej len VZN) bolo účinné od 1. januára 2015 a v priebehu rokov 2015 až 2019 v ňom boli vykonané zmeny a doplnenia ďalšími štyrmi VZN. Pre rok 2020 dochádza v Prievidzi k úprave miestnych daní vo forme nového VZN.

Mesto Prievidza ako aj ostatné samosprávy na Slovensku po niekoľkých rokoch upravuje miestne dane. Hlavné dôvody, zvyšovania miestnych daní a poplatkov sú nové výdavky, ktoré na samosprávy delegoval štát. Ak berieme vybrané výdavky spojené so sociálnou politikou štátu, rozpočtové výdavky mesta Prievidza v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 stúpli o 1 607 954 eur.

1- Obedy zadarmo: investície na zariadenie kuchýň a jedální v základných a materských školách predstavuje sumu 68 621 eur.
2- Rekreačné poukazy pre zamestnancov na rok 2019 sú v rozpočtovanej sume 93 217 eur.
3- Nárast miezd o 10% v štátnej a verejnej službe: v tomto balíku je potrebné vidieť dve kategórie.
i. Mzdy v samospráve: pre rok 2019 nárast o 643 688 eur oproti roku 2018.
ii. Mzdy odvody školstvo: pre rok 2019 nárast o 802 428 eur oproti roku 2018.

Daň z nehnuteľnosti
Doterajšie sadzby dane platili od 1.januára 2012, to znamená, že ich výška sa nemenila sedem rokov. Zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti sa navrhlo z dôvodu, aby mesto dosiahlo vyššie príjmy na úhradu rastúcich výdavkov, ktoré vynakladá za služby vo verejnom záujme ako aj zákonných výdavkov ako je napr. rast mzdových výdavkov.

Stavby
Pri stavbách na bývanie (rodinné domy) sa sadzba zvyšuje o 0,075 €/m2, čím sa v prípade rodinného domu o zastavanej ploche 100 m2 ročná daň zvýši o 7,50 €. Sadzba dane za garáže sa zvyšuje o 0,25 € a za rekreačné stavby o 0,40 € (táto sadzba nebola zvýšená od roku 2009). Sadzba dane u priemyselných stavieb, stavieb slúžiacich energetike a stavebníctvu sa zvyšuje 0,70 €/m2, čím sa sadzba dane za tieto stavby priblíži k sadzbe za stavby na ostatné podnikanie, cieľom je postupné zjednotenie sadzieb za stavby, ktoré sú určené na podnikanie. U ostatných stavieb, akými sú napr. stavby slúžiace štátnej správe, verejnej správe ale aj stavby vo vlastníctve podnikateľského subjektu, ktoré však na účel podnikania nepriznáva sa sadzba zvyšuje najviac z 0,80 € na 2,90 €, čím sa rovnako sleduje postupné zjednotenie sadzieb. Takýto trend je aj v iných mestách (Nováky, Banská Bystrica, Trenčín, Zvolen, Žilina, Martin).

Byty a nebytové priestory
U bytov sa zvyšuje sadzba o 0,035 €, čím sa dosiahne rovnaká sadzba za byty a za rodinné domy. Pri podlahovej ploche bytu 70 m2 sa ročná daň za byt zvýši o 2,45 €. Sadzba za garáže v nebytových priestoroch v bytových domoch sa zvyšuje rovnako ako u statných garáži o 0,25 €. U ostatných nebytových priestorov, ktoré sa prevažne využívajú na podnikanie sa sadzba zvyšuje z 2,00 € na 2,90 €, čím sa táto sadzba zjednotí so stavbami využívanými na rovnaký účel.

Pozemky
Pri pozemkoch sa sadzby dane u pozemkov poľnohospodárskeho charakteru (orná pôda, TTP a záhrady) zvyšujú minimálne. Vyššie zvýšenie sadzby dane z 0,60 % na 1,20 % je u pozemkov – zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy ( z 0,027 €/m² na 0,0553 €/m²). Pri stavebných pozemkoch je zvýšenie sadzby z 0,60 % na 1,00 % (z 0,277 €/m² na 0,4646 €/m²). Vzhľadom k tomu, že mesto nemá VZN zavedený miestny poplatok za rozvoj, tak pri stavebných pozemkoch nedochádza k ďalšiemu daňovému zaťaženiu investorov. Za lesné pozemky sa daň zvyšuje z 1,20 % na 1,40 % .

Ďalšie miestne dane
Sadzby dane za psa, za ubytovanie a za nevýherné hracie prístroje sa nemenia. Tieto sadzby má mesto porovnateľné so sadzbami v krajských mestách. Pri dani za psa sa v dôsledku výkladu správneho uplatňovania ustanovenia zákona o sadzbe dane ustanovuje len jedna sadzba 40 € ale doterajší stav sa ponecháva cez zníženie sadzby dane o 25 € za psov chovaných v rodinných domoch, záhradných chatkách a pozemkoch a uzavretých areáloch firiem, čím sa dosiahne rovnaká daň 15 € ako doteraz. Ostatné oslobodenia a zníženia zostávajú zachované, iba pri oslobodení osamelej osoby vo veku nad 65 rokov sa doplnila podmienka trvalého pobytu na území mesta.

Pri dani za užívanie verejného priestranstva spojeného s príležitostnými trhmi sa sadzby výraznejšie nezvyšovali viac ako 10 rokov. Na druhej strane narastajú náklady na prevádzku trhov – elektrická energia, údržba a revitalizácia verejnej zelene, upratovanie a čistenie priestorov. Pri zvýšení sadzieb sa prihliadalo aj na záujem predajcov o účasť na príležitostných trhoch a tiež na sadzby v iných mestách (Martin, Levice, Brezno). Do oslobodenia od platenia dane pre remeselníkov a autorov umeleckých diel sa okrem príležitostných trhov doplnili ďalšie akcie organizované mestom, na ktorých sa prezentujú regionálni umelci a remeselníci (Prievidzský rínok, Deň Prievidze, Festival dobrého jedla).

Pri navrhovaných sadzbách dane z nehnuteľnosti sa predpokladá zvýšenie rozpočtovaných príjmov v roku 2020 o 719 000 €.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.