17. Jan 2018 15:12

Údržba drevín pod elektrickými vedeniami

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení. Ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečovaní ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že v zmysle Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujeme za spoločný záujem SSE – D, a.s., mesta Prievidza, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti s dodávkou elektrickej energie.

Preto si dovoľujeme požiadať vlastníkov pozemkov o spoluprácu, aby poskytli potrebnú súčinnosť zamestnancom SSE- D, a.s., pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení, najmä vstup na pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov. Drevená hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiacov január 2018 – marec 2018.

V prípade otázok môžete kontaktovať zodpovednú osobu za SSE-D, a.s.:
Vedúci Strediska Distribučných služieb VN a NN Ján Florovič tel. číslo: 0907 849 434, alebo e-mail: jana.florovic@sse-d.sk

Zároveň, v zmysle § 47 ods. 7 Zákona o ochrane prírody a krajiny, vás chceme informovať o plánovanom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení v obci Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…