8. Jun 2021 8:43

Tváre mesta 2020 - zoznam ocenených

V pondelok 7. júna 2021 sa v Dome kultúry na ul. F. Madvu 11 v Prievidzi konal slávnostný večer Tváre mesta 2020, spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel, Cena primátora mesta, Cena mesta a Čestné občianstvo mesta Prievidza.

Mestské ocenenie Prievidzský anjel 2020
Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Anton Bakyta – Za mnohonásobné darcovstvo krvi a prínos pre miestnu komunitu pri práci domovníka.
Božena Blaháčová – Za mimoriadny prínos pri knihovníckej práci v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, prácu s čitateľmi a organizáciu atraktívnych podujatí a aktivít pre obyvateľov mesta.
Branislav Bullo – Za mimoriadny prínos v kultúrnom a spoločenskom živote v mestskej časti Veľká Lehôtka, za prínos v oblasti gospelovej hudby.
Mgr. art. Eduard Gürtler – Za mimoriadny prínos v oblasti ochotníckeho divadla, motivovanie mladých ľudí k pozitívnemu vzťahu k divadlu a dramatickej tvorbe a obohatenie kultúry o ďalší divadelný rozmer v našom regióne.
Helena Mečiarová – Za mimoriadnu občiansku angažovanosť, zachovávanie tradičných techník ručných prác, ochotu a nezištnú pomoc v mestskej časti Necpaly.
RNDr. Jaroslav Perniš – Za vydanie jeho 10. publikácie „O prievidzskom gymnáziu“, takmer 400 stranovej monografie s unikátnymi dobovými fotografiami, mapujúcej dejiny strednej školy nerozlučne spätej s Prievidzou.
Lenka Ilčíková – Za úspešný proces prípravy Akčného plánu transformácie Hornej Nitry, aktívne členstvo v pracovných skupinách a zdôrazňovanie významu participácie verejnosti na všetkých úrovniach.
Mgr. Mária Hausnerová – Za úspešnú športovú kariéru v oblasti plávania, pedagogickú činnosť a organizáciu základných plaveckých výcvikov pre viac ako 15 tisíc detí, pri príležitosti životného jubileua 70 rokov.
Ing. Mariana a Mgr. Bohumil Vaňovci – Za mimoriadny prínos v organizačnom tíme podujatí v mestskej časti Necpaly pri príležitosti životných jubileí 60 rokov.
Martin Čmiko – Za prácu správcu v útulku pre bezprístrešných ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť aj napriek zdravotným ťažkostiam vo veku 70 rokov.
Oľga Mečiarová – Za vrúcny vzťah k rodisku, dlhoročnú nevšednú, obetavú a zmysluplnú aktívnu starostlivosť o drobnú sakrálnu stavbu Pieta na Bojnickej ceste.
Renáta Renčíková – Za kreatívnu prípravu akcií pre členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých k rôznym príležitostiam a spríjemňovanie prostredia, pripravou dekorácií a ručne vyrobených darčekov.
Mgr. Vlasta Miklasová – Za aktívnu spoluprácu s neziskovými organizáciami v oblasti sociálnej pomoci obyvateľom a ľuďom odkázaným na pomoc a za udržanie kvality sociálnych služieb a školstva vďaka jej zodpovednému, obetavému a kompetentnému plneniu pracovných úloh a povinností.
Bc. Zuzana Adámiková – Za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí na vysoko profesionálnej úrovni v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza, za pedantnosť, pracovné nasadenie a vynikajúce organizačné schopnosti.
Ing. Arch. Zuzana Hlinková – Za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia, prírody, zachovania pamiatok v meste, a zapájania verejnosti do premien mesta.

Cena primátora mesta
RNDr. Miloš Franek –Za rozvoj slovenského matematického vzdelávania, rozvoj talentov na prievidzskom gymnáziu a šírenie jeho dobrého mena.
Ľudmila Velikovová – Za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým v meste Prievidza.

Cena mesta
ThLic. Vladimír Slovák – farár a dekan farnosti Prievidza v období od 1. júla 2013 do 30. júna 2019 za výrazný podiel na zintenzívnení komunitného života farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste Prievidza.

Čestné občianstvo mesta Prievidza

Udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza in memoriam podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza dlhoročnému predsedovi Mestského národného výboru v Prievidzi Michalovi Krajčíkovi za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí. Mestské zastupiteľstvo 24. augusta 2020 prijalo návrh primátorky mesta a schválilo uznesením číslo 205/20 udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza in memoriam podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza dlhoročnému predsedovi Mestského národného výboru v Prievidzi Michalovi Krajčíkovi.

Michal Krajčík sa narodil v Prievidzi 16. decembra 1928. Celý svoj život okrem dvoch rokov na základnej vojenskej službe prežil v Prievidzi. Pre nepriaznivé sociálne pomery v rodine nemohol ako mladý človek uplatniť svoje schopnosti, využiť dobrý prospech v škole v ďalšom štúdiu a získať vysokoškolské vzdelanie. Do života mu v detstve a mladosti výrazným spôsobom zasiahol šport. Medzi jeho najväčšie futbalové úspechy patrí získanie titulu armádneho majstra Československa s futbalovým klubom SVOBODA PRAHA v roku 1952. Zranenia a operácia meniskusu ho predčasne vyradili z aktívneho futbalového života v roku 1954, ale futbalu zostal verný po celý svoj život – najprv ako hráč, neskôr ako tréner, či funkcionár a napokon ako fanúšik.

Z pozície technika na Okresnom stavebnom podniku, sa prepracoval na pozíciu riaditeľa, ktorú vykonával v rokoch 1962 až 1970. A potom prišiel 1. november 1970 a po šiestich predsedoch – Jozefovi Uhliarovi, Vladimírovi Vestenickom, Jozefovi Ťapuškovi, Jánovi Grosovi, Albínovi Lajčiakovi a Júliusovi Chromom si sadol do kancelárie predsedu Mestského národného výboru Michal Krajčík, aby tam so cťou pôsobil až do decembra 1989.

V novodobých dejinách mesta nemá v trvaní mandátu konkurenciu. Za toto obdobie Prievidza zaznamenala najprudší rast. Bolo postavených najviac bytov, vybudovaných moderných športových objektov. Boli vybudované napríklad futbalový štadión, športová hala a zimný štadión, v meste tiež pribúdali školy, obchody a iné zariadenia, a takmer o 30 tisíc vzrástol počet obyvateľov. Trávnaté plochy, parky a stredná a vysoká zeleň predstavovali 34 m2 na obyvateľa, čo bolo najviac v bývalom Československu. Vo funkcii sa snažil byť maximálne spravodlivý. Jeho pôvod ho predurčoval uplatňovať a presadzovať v styku s obyvateľmi sociálny rozmer. S úctou a plnou vážnosťou k nemu pristupovali všetci štyria primátori po roku 1990 a ocenený bol aj mestským zastupiteľstvom.

To považoval za najväčšiu odmenu. Za celoživotnú prácu pre mesto dostal viacero ocenení a uznaní, napríklad štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu. V roku osláv šesťstoročnice Prievidze prevzal za mesto Rad práce. Jeho zásluhou sa zachovalo celé vydanie Monografie Prievidze od Mikuláša Mišíka, ktorú napriek príkazu na skartáciu uchovával v pivnici mestského národného výboru od roku 1971 až do decembra roku 1989. Zomrel náhle 27. marca 2020 v Prievidzi vo veku 91 rokov.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…