3. Mar 2020 7:26

Transformácia Hornej Nitry: Informačný seminár k výzve pre malé a stredné podniky

Ministerstvo hospodárstva SR, Informačno-poradenské centrum pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Priatelia Zeme-CEPA, Mesto Handlová a Podnikateľský inkubátor Handlová, Asterion, n.o. pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Seminár sa koná 11. marca 2020 (streda) v Podnikateľskom inkubátore Handlová (Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová).

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10 Prezentácia IPC
10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienkyposkytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 14:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 06.03.2020 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk. Účasť na seminári je bezplatná. Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR HANDLOVÁ.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Malí a strední podnikatelia môžu získať dotáciu od 50-tisíc do 200-tisíc eur

O podporu sa môžu uchádzať projekty súkromného sektora zamerané na uvedenie nového, alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podmienkou je realizácia projektov výlučne na území okresov Prievidza a Partizánske, sídlo žiadateľa pritom nie je rozhodujúce.

Prvá uzávierka bude 30. apríla

Ide o prvú výzvu, ktorú rezort hospodárstva vyhlásil zo zlúčeného ope­račného programu Integrovaná infraštruktúra. Podniky môžu získané nenávratné finančné príspev­ky použiť na nákup dlho­dobého majetku, ako sú stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie, za účelom dosiahnutia inovácie produktov či procesov vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. Mini­málna výška príspevku je 50-tisíc eur a maximálna výška je 200-tisíc eur. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 30. apríla a 30. júna 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda až do vyčerpania finančných prostriedkov. Celkovo je na túto výzvu vyčlenených 10 miliónov eur.

Formuláre sú zjednodušené

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi a ani ďalšie dokumenty. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.