12. Jun 2012 8:31

Tezas bude obhajovať ceny

Na programe májového mestského zastupiteľstva bol, okrem iného, aj návrh výpovede zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS. Hlavným dôvodom jeho predloženia boli viac ako rok trvajúce neúspešné rokovania o možnostiach prehodnotenia cien poskytovaných služieb.

TEZAS je súkromná firma

V roku 1996 sa pôvodne mestská spoločnosť, ľudovo známa ako „technické služby“, dostala do súkromných rúk. Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., vzápätí podpísala s mestom komisionársku zmluvu na výkon komunálnych služieb. Obsahovala činnosti ako kosenie verejnej zelene, odhrabávanie snehu v zimných mesiacoch, údržba ciest a chodníkov, hrabanie lístia, správu cintorínov a podobne. Od roku 1996 však postupne k zmluve pribudlo štyridsaťpäť dodatkov, čím sa stala právne veľmi zložitou a postupne sa menili jej zásadné ustanovenia.

Predmet sporu

Prievidza bola na prelome rokov 2010 a 2011 v zložitej finančnej situácii. Hrozila jej nútená správa. Vedenie mesta preto stanovilo komisiu, ktorá už začiatkom roka 2011 začala prehodnocovať všetky zmluvné vzťahy. Mesto v rámci šetrenia postupne vypovedalo viacero zmlúv, ktoré boli nevýhodné. Pri mnohých ďalších zmluvných vzťahoch sa podarilo dosiahnuť úsporu cez prehodnotenie zmluvných cien a dohodu o výhodnejších podmienkach.

Komisia sa zaoberala aj komisionárskou zmluvou so spoločnosťou TEZAS. Predstaviteľom súkromnej spoločnosti boli viackrát vysvetlené nepriaznivé finančné podmienky spôsobené enormnou zadlženosťou. Boli vyzývaní k tomu, aby súhlasili s otvorením zmluvy, prípadne prehodnotením cien, účtovaných mestu za výkon služieb. Napriek viacerým pokusom a snahám sa vedeniu mesta až do májového zastupiteľstva nepodarilo dospieť pri najzásadnejších položkách k dohode.

Mestu stále išlo predovšetkým o to, aby boli služby dodávané za ceny porovnateľné s inými ponukami na trhu. A to najmä v záujme hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi. Vo vedení stále pretrváva presvedčenie, že pri cenách je stále veľký priestor na ich znižovanie. Možnosť realizovať niektoré služby s podstatne nižšími nákladmi a vyššou kvalitou, sa už potvrdila na niekoľkých konkrétnych príkladoch. Napríklad pri kosení mesta alebo drvení konárov. Iný dodávateľ dokázal poskytnúť mestu služby omnoho lacnejšie, pričom kvalita je porovnateľná, prípadne vyššia.

TEZAS na súde neuspel

Kritiku niektorých poslancov si vyslúžila krátka doba na rozhodovanie sa a preverenie informácií uvádzaných v dôvodovej správe. Poslanci mali 23-stranový dokument k dispozícii od štvrtka 24. mája 2012. O vypovedaní zmluvy sa malo hlasovať v utorok 29. mája 2012. Dôležitým momentom bolo to, že TEZAS súbežne s tým, ako rokoval s predstaviteľmi mesta a deklaroval snahu o dohodu, podal na súd návrh na predbežné opatrenie, čo bolo mestu doručené 25. apríla 2012. Podstatou predbežného opatrenia bola snaha zabrániť mestu Prievidza objednávať si služby za trhovo nižšie ceny a to aj u vlastných mestských spoločností. Podľa TEZASu malo dôjsť k porušeniu zmluvy. Žiadal, aby si mesto objednávalo všetky služby výhradne u neho a za zmluvné ceny.

Po tomto kroku už mesto nepredpokladalo reálnu možnosť dosiahnuť dohodu s TEZASom a rozhodlo sa zmluvu vypovedať. Zmluva umožňuje v prípade jej porušenia podať výpoveď s účinnosťou k 31. decembru 2012, ak bola doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do 31. mája 2012. Z uvedeného dôvodu bola vec prerokovávaná na zasadnutí MsZ v máji a nie neskôr.

Právna kancelária mesta spracovala dostatočne rozsiahle podklady a dôvodovú správu. Dôvodom, prečo bola poslancom doručená päť dni pred rokovaním, bola snaha poskytnúť poslancom MsZ čo najkomplexnejšie informácie pre rozhodovanie. Je však nepochybné, že právna kancelária neeviduje žiadnu požiadavku poslancov MsZ o verifikáciu alebo poskytnutie dôkazov o tvrdeniach v dôvodovej správe. Ani po doručení sa za päť dní do zasadnutia MsZ nikto z poslancov neobrátil na zamestnancov mestského úradu s požiadavkou o vysvetlenie alebo doplnenie informácií.

Okresný súd v Prievidzi dal za pravdu mestu, keď návrh na vydanie predbežného opatrenia TEZASu zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd jasne uviedol, že zmluva neobsahuje prvky výhradnosti. Podľa súdu teda môže mesto výkonom verejnoprospešných služieb poveriť aj iné osoby

Závažné porušenie zmluvy popiera

Súčasné znenie Komisionárskej zmluvy umožňuje i predčasné vypovedanie zo strany mesta v prípade podstatného porušenia jej ustanovení pred termínom jej uplynutia (31. december 2016). V rámci kontroly plnenia podmienok a preverovania dodržiavania povinností TEZASu boli zistené viaceré jej porušenia. Z hľadiska závažnosti porušenia zmluvy TEZASom vychádzala právna kancelária mestského úradu z interných i externých právnych analýz, z ktorých vyplynulo, že došlo k porušeniu zmluvy v tých ustanoveniach, ktoré môžu byť dôvodom na uplatnenie výpovede zmluvy. Mesto sa preto uplatnením výpovedných dôvodov snažilo zmluvu vypovedať a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie služieb s cenami, ktoré vzídu z výsledkov súťaže na trhu.

Konateľ spoločnosti TEZAS p. Ladislav Chrenko na zasadnutí mestského zastupiteľstva prezentoval svoj nesúhlas s tým, že by išlo o závažné porušenie zmluvy. „Chcem tu čestne prehlásiť, že tie veci, ktoré tu boli ústnou formou prednesené, vieme hodnoverne dokladovať, vieme ich vysvetliť a už na tomto mieste môžem povedať, že z môjho pohľadu sa nejedná v žiadnom prípade o porušenie dojednaných podmienok zmluvy obzvlášť závažným spôsobom, ako tu bolo konštatované. To nepripúšťam,“ uviedol.

Uviedli konkrétne fakty

V dôvodovej správe boli uvedené konkrétne informácie o tom, kedy a ako bola zmluva porušená. Išlo napríklad o nesúlad stavu majetku zisteného fyzickou inventúrou so stavom účtovníctva, prípad, kedy boli vyfakturované práce, pri ktorých sa po kontrole zistilo, že neboli vykonané (realizácia vodorovného značenia), nedodržanie ustanovenia zmluvy, ktoré vyžaduje poistenie majetku v plnej sume alebo zásadné pochybnosti o hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti nakladania s verejnými prostriedkami.

Takisto bol viackrát zistený nesúlad realizácií vyplývajúcich z komisionárskej zmluvy s požiadavkami štátnych noriem, napríklad pri osádzaní zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách. Rozpor s predpismi bol zistený aj pri správe ihrísk, na ktorých bolo kontrolou nájdených 251 nedostatkov. Dôvodová správa tiež uvádzala porušenie riadenia BOZP na základe inšpekčného zistenia Inšpektorátu práce Trenčín a porušenie integrovaného povolenia v prevádzke Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny, ktoré po kontrole konštatovala Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ku koncu roka 2011 bola vykonaná inventarizácia hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý má v nájme Tezas, spol. s r.o. Výsledkom tejto kontroly boli zistené rozdiely: na účte 023 chýbal majetok v celkovej obstarávacej cene 17 864,96 € a na účte 022 chýbal majetok v obstarávacej cene 4 574,06 €.

Búrlivá rozprava

Diskusia poslancov zastupiteľstva bola aktívna a bohatá na argumenty. Poslanci Eleonóra Porubcová a Richard Takáč ako jeden z argumentov, prečo vypovedanie zmluvy nepodporia, uviedli hrozbu súdneho sporu. Obávali sa neúspechu v spore a následného finančného plnenia, ktoré by mesto mohlo zasiahnuť. Následne bolo vysvetlené, že ak by po schválení vypovedania zmluvy došlo k dohode, mesto môže až do konca roka 2012 výpoveď zmluvy stiahnuť.

Dvojica poslancov argumentovala aj obhajobou cien účtovaných spoločnosťou TEZAS. „Ja som si preveroval niektoré ceny, napríklad ceny odpadu. Myslím si, že sme jedni z najlacnejších na Slovensku, čo sa týka tony odpadu, keď porovnáme napríklad nejaké obdobné mestá ako Martin alebo Trenčín, ktoré majú približne rovnaký počet obyvateľov, tie ceny sú tam porovnateľne vyššie,“ uviedol poslanec Richard Takáč. „Videla som cenníky miest Martin, Michalovce, Liptovský Mikuláš. Vo všetkých položkách bol TEZAS najlacnejší,“ tvrdila neskôr v rozprave Eleonóra Porubcová. Rozdielny postoj vyjadril poslanec Martin Drozd: „Od začiatku počúvam, aký je vysoký poplatok za odpad v Prievidzi, ako je zle odhrabaný sneh, toto by sme mali vyriešiť,“ povedal.

Primátorka mesta, Katarína Macháčková, zareagovala pripomenutím troch konkrétnych príkladov z dôvodovej správy, na ktorých bolo demonštrované, že služby je možné realizovať aj za výrazne nižšie ceny, než ceny podľa komisionárskej zmluvy. Išlo o drvenie konárov, vodorovné značenie ciest a kosenie verejnej zelene. Zástupca primátorky, Ľuboš Maxina, tiež podporil vypovedanie zmluvy, pretože je presvedčený, že mesto môže ušetriť tým, že si služby bude vykonávať svojpomocne a nie cez externé firmy.

Primátorka návrh stiahla

V diskusii sa poslanec Ján Šlapák zhostil pozície mediátora a snažil sa nájsť kompromis na oboch stranách. Vyzval konateľov TEZASu, aby boli prípustní otvoreniu zmluvy a vytvorili priestor pre možnosť zníženia cien za verejné služby.

Po viac ako dvojhodinovej diskusii L. Chrenko prisľúbil, že v prípade zachovania zmluvy bude TEZAS otvorený úprave cien. Na priamu otázku primátorky Kataríny Macháčkovej, či bude akceptovať cenu, ktorá vzíde zo súťaže, odpovedal: „Samozrejme, ak tá cena bude reálna.“ Takisto potvrdil, že spoločnosť TEZAS stiahne zo súdu žalobu. Následne primátorka mesta návrh na vypovedanie zmluvy z programu stiahla.

Výsledok diskusie je jasný. Najlacnejšia ponuka, ktorá vzíde zo súťaže pri službách, ktoré mesto považuje za predražené, bude smerodajná pre fakturovanie zo strany TEZASu. Prispôsobí sa jej aj dohodnutý cenník. V tomto prípade by mohlo dôjsť k zníženiu poplatku za komunálny odpad, cien zimnej údržby alebo správy cintorínov. Čas ukáže, či TEZAS dodrží slovo, ktoré zaznelo vo verejnom prísľube.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.