3. Jun 2011 9:59

Súťaž na zvučku mesta Prievidza

Mesto Prievidze vyhlasuje súťaž pre hudobne nadaných ľudí a dáva možnosť vytvoriť oficiálnu zvučku (znelku)  mesta Prievidza. Znelka sa bude používať v miestnom rozhlase, ale aj ako súčasť oficiálnych podujatí mesta, prijatia návštev, otváracích ceremoniálov a ďalších mestských aktivít. Zvučka by sa mala používať pri väčšine kultúrnych, spoločenských a marketingových podujatí organizovaných oficiálnymi orgánmi samosprávy mesta,   pri komunikácii mesta so zahraničím, budovaní vzťahov s partnerskými mestami a prezentácii mesta v oblasti cestovného ruchu. Kto sa môže súťaže zúčastniť? Každý obyvateľ mesta Prievidza, bez ohľadu na profesijné vzdelanie.

Zapojiť sa môžu fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Účasť v súťaži je bezplatná.

Čo musí zvučka spĺňať

 •  musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho podpísal;
 •  musí byť dynamická, aktuálna, moderná, zároveň rešpektovať historický charakter mesta;
 • musí byť univerzálne použiteľná pri slávnostných, zábavných, kultúrnych aj prezentačných okamihoch;
 • musí mať dĺžku maximálne 30 sekúnd;
 • musí byť dodaná na CD, alebo DVD v CD kvalite.

Podmienky zaradenia do súťaže

Účastník súťaže doručí zalepenú obálku s názvom „Súťaž – zvučka, neotvárať“ na adresu:  Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 97101  Prievidza. Obálka musí obsahovať zvukový nosič  a   podpísanú prihlášku a písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu zvučky vo vzťahu k mestu Prievidza. Posledný termín dodania súťažných podkladov je 15. júla 2011. Podklady je možné odovzdať aj osobne na podateľni Mestského úradu.  

Prihlasovateľ môže zaslať do súťaže maximálne dva súťažné návrhy.

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

 Kritériá hodnotenia

 • a) pôvodnosť, originalita a invencia návrhu
 • b) významová zrozumiteľnosť
 • c) úroveň hudobného a zvukového spracovania
 • d) možnosť širokospektrálneho použitia
 • e) zachovanie vysokej rozoznateľnosti a použiteľnosti aj pri skracovaní záznamu
 • f) zachovanie vysokej kvality a rozoznateľnosti aj pri rozdielnych formách a formách reprodukovania.

 

Porota

Členov poroty menuje mesto Prievidza. Členovia poroty nesmú byť účastníkmi súťaže.

Porota do 15 dní od ukončenia prijímania príspevkov do súťaže vyberie max. 3 najkvalitnejšie návrhy. Víťazný návrh bude určený z týchto troch návrhov verejným hlasovaním, ktoré sa uzavrie 31. augusta 2011.

Súťažné ceny

Víťazný návrh bude ocenený nefinančným darom v hodnote do 500,00 €, pričom na druhu daru sa dohodne mesto s výhercom.

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.

 Zverejnenie výsledkov súťaže

O výsledkoch súťaže bude víťaz  informovaný písomne najneskôr do 15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Výsledky budú zverejnené prostredníctvom web stránky www.prievidza.sk najneskôr 15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlášky do súťaže sú k dispozícii na www.prievidza.sk, alebo na mieste prvého kontaktu Mestského úradu v Prievidzi.

Kontaktná osoba na MsÚ: Mgr. Marek Mittaš, referent marketingovej komunikácie, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 PRIEVIDZA, tel.: 046 5179 107, e – mail: marek.mittas@prievidza.sk

Ďalšie podmienky súťaže

Originály súťažných práv si poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Víťaz má povinnosť uzavrieť s vyhlasovateľom do 15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003  Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Usporiadatelia sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely.

Právna ochrana víťaznej zvučky a jej ďalšie používanie pre konkrétne aktivity bude predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a Mestom Prievidza.

Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas so spracovaním údajov, s podmienkami súťaže.

 

 

Prihláška do súťaže na zvučku mesta Prievidza

Meno a priezvisko autora:

Miesto a dátum narodenia:

Adresa:

PSČ:

Tel./fax:

Mobil:

E-mail:

 

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že prihlásením práce do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb.

 

 

V…………………………………………..dňa………………Podpis autora……………………………….

 

 

 

 

Písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu zvučky vo vzťahu k mestu Prievidza

 

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…