13. Jul 2011 12:01

Stop čiernym stavbám v Prievidzi

Platný stavebný zákon z roku 1976 je nedisciplinovanými stavebníkmi aj v Prievidzi  často  obchádzaný. Pripravovaná novela zákona by mala byť k takýmto porušovateľom  prísnejšia, nekompromisnejšia: v prípade nedodržania zákona sa očakávajú sa aj vyššie postihy. V súčasnosti je možné uložiť pokutu za porušenie stavebného zákona do výšky takmer 166 tisíc eur. Aj vedenie mesta Prievidza sa začalo intenzívne zaoberať problémom čiernych stavieb.

Kontrolami očakávame nielen dosiahnutie zvýšenej   disciplíny, ale aj  zodpovednosť stavebníkov, akceptovanie územného plánu, rešpektovanie záujmov dotknutých osôb a v konečnom dôsledku aj  krajší vzhľad  mesta.

Zamestnanci mesta môžu v rámci štátneho stavebného dohľadu, resp.  na základe upozornenia občanov, „objaviť čiernu stavbu“( bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním). V takomto prípade  stavebníka okamžite vyzvú k legalizácii stavby a zosúladeniu so  zákonom. Ak štátny stavebný dohľad zistí nelegálne konanie,  mesto ho môže  riešiť dvojakým spôsobom : možnosťou dodatočného povolenia, ak stavba nebude v rozpore s územným plánom mesta a verejnými záujmami, resp.  nariadením o odstránení stavby.

V týchto dňoch sa začal vykonávať štátny stavebný dohľad v jednotlivých častiach  mesta

( postupne v lokalitách Sever, Zapotôčky  a v  centrálnej mestskej zóne).

       Iniciatíva sa mestu vypláca, pretože sa zistili  porušovatelia stavebného zákona a týmto stavebníkom  boli už  uložené pokuty vo výške 35 tisíc eur a pri ďalších čiernych stavbách sa rieši priestupkové konanie.

V poslednom období je aj zvýšený počet podnetov obyvateľov z lokality IBV Kopanice na svojvoľné užívanie prechodných chodníkov medzi jednotlivými rodinnými domami. To je pre mesto podnet, aby začalo postupne skúmať aj zmluvy o dočasnom užívaní pozemkov priľahlých vlastníkov domov a stavieb na nich realizovaných.

Na margo pripravovanej novely stavebného zákona je treba ešte podotknúť, že ak  sa stavba zrealizuje bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, zodpovednosť ponesie nielen majiteľ, ale aj stavebná spoločnosť a stavebný dozor. Prevenciu proti porušovateľom stavebného zákona by mala napríklad zvýšiť aj možnosť prerušenia dodávok energií. V súvislosti s predloženou novelou Trestného zákona sa pri nepovolených stavbách zavádza súčinnosť stavebného úradu s orgánmi činnými v trestnom konaní, z dôvodu  lepšej akcieschopnosti voči porušovateľom zákona. Štát, ale aj  obce a mestá, dlho tolerovali čierne alebo nelegálne stavby na Slovensku. Málo sa stavali na stranu poctivých ľudí  a umožňovali priestor pre špekulácie.

Aby sme boj proti nepovoleným stavbám zefektívnili, vyzývam aj Prievidžanov,  aby v tomto úsilí mestu pomohli. Budeme povďační za každé  zistenie a nahlásenie porušenia stavebného zákona. Veď aj Prievidza si zaslúži byť krajšia a bez „čiernych stavieb“. Som presvedčená, že to  spoločnými silami s obyvateľmi mesta dosiahneme.

                                                            JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…