28. Jan 2010 11:04

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Prvé tohtoročné rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa začalo schválením návrhu doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Jeho schválením poslanci predĺžili a zároveň zjednotili lehotu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre poplatníkov platiacich naraz i v splátkach, a to do 31.

mája príslušného kalendárneho roka. Doposiaľ mohli poplatníci, ktorí sa rozhodli zaplatiť poplatok za komunálny odpad vo výške 17 € naraz, zrealizovať jeho úhradu do 30. apríla. Poslanci schválili aj opätovnú žiadosť pána Miloša Ertla o prenájom mestského stánku na Námestí slobody na sezónu od 1. februára do 31. decembra 2010, v ktorom verejnosti ponúka na predaj tradičné medovníky a výrobky z medu, originálne balené cukrovinky, oblátky a podobný sortiment. K návrhu dodatku č. 2 k Internej smernici upravujúcej Organizačný a prevádzkový poriadok Mestskej polície (MsP) v Prievidzi náčelník mestskej polície Marián Mikula uviedol: „Mesto Prievidza prijalo v decembri 2009 protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva z roku 2006, ktorým bol schválený Organizačný a prevádzkový poriadok mestskej polície. Prijatím tohto uznesenia mal byť podľa protestu prokurátora porušený zákon, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Podľa tohto uznesenia stálu operatívnu hliadku tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí hliadkovú činnosť vykonávajú spravidla v civilnom (občianskom) odeve. V § 16 Zmennosť, ods. 5 predmetného Organizačného a prevádzkového poriadku MsP sa uvádza, že operatívna skupina bola vytvorená ako nová forma odhaľovania a dokumentovania priestupkov a ich páchateľov, ktorí sa spáchanie priestupku v prítomnosti hliadky mestskej polície v uniforme snažia zatajiť, alebo v prípade, keď je odhalenie priestupku nerealizovateľné, pretože páchateľ pred príchodom hliadky z miesta spáchania priestupku odíde, schová sa alebo ujde. Na základe zistených skutočností sa preukázalo, že znenie textu v uvedenom paragrafe Organizačného a prevádzkového poriadku MsP vedie k mylnému výkladu, že príslušníci MsP vykonávajú svoje úlohy stále v civilnom odeve a len výnimočne v rovnošate. Preto bolo potrebné opraviť znenie uvedeného paragrafu tak, aby sa jednoznačne formulovalo, že príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v rovnošate a iba vo výnimočných prípadoch v civilnom odeve podľa pokynov nadriadených.“ Poslanci po tomto odôvodnení návrh doplnku schválili. Hlavná kontrolórka mesta Prievidza Jana Michaličková predložila poslancom informáciu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá bola v meste Prievidza vykonaná v období od 2. septembra do 12. novembra 2009. NKÚ vykonal kontrolu hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami za kalendárny rok 2008 a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste. Ako sa uvádza v protokole o výsledku kontroly z 18. novembra 2009, kontrolou boli zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta a nesúlad VZN mesta so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré vyplynuli z ich nesprávneho a nedôsledného aplikovania v praxi. Boli zistené nedostatky v jednej zakladacej listine neziskovej organizácie, nedostatky v záverečnom účte mesta, účtovnej závierke mesta, ale aj nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie a triedenie v rámci kapitálových a bežných výdavkov mesta. Kontrola preukázala aj porušenie internej smernice mesta a zákona o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou v postupoch obstarávania. NKÚ vykonal aj kontrolu majetku, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, kde boli preukázané nedostatky, ktoré neboli v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonom o majetku obcí a dve zmluvy o hmotnej zodpovednosti neobsahovali náležitosti v súlade so zákonníkom práce. Kontrola tiež preukázala nedodržanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri čerpaní prostriedkov EÚ a chýbajúce náležitosti (neuvádzaný dátum vykonania) pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, čo nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta: „Mesto ako kontrolovaný subjekt na základe zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ prijalo šesť opatrení. Jedným z nich je, že do konca januára 2010 vydá príkazný list primátora mesta na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov vo všetkých bodoch uvedených v protokole z kontroly. Ďalším opatrením je, že zosúladí podmienky poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta s jednotlivými ustanoveniami a paragrafmi zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijme nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Niektoré z opatrení už boli splnené, na januárovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili opravu zakladacej listiny neziskovej organizácie HARMÓNIA ako aj zosúladenie internej smernice pre postup pri verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. Zaviazali sme sa prijaté opatrenia a ich plnenie prerokovať na príslušných odborných útvaroch mestského úradu za prítomnosti jeho prednostu a priebežné plnenie opatrení vyhodnocovať mesačne na porade prednostu mestského úradu“, dodala J. Michaličková.
Po náročnej diskusii poslanci schválili zmluvu o spätnom odkúpení časti pozemkov v Priemyselnej zóne Prievidza od spoločnosti Archer Invest, s.r.o. Bratislava o celkovej výmere 306 293 m2 za cenu 11,087 €/m2. Spoločnosť Archer Invest, s.r.o. Bratislava kúpnou zmluvou z decembra 2005 odkúpila od mesta Prievidza pozemky v priemyselnej zóne o celkovej výmere 359 928 m2 za cenu 334,- Sk/m2. V kúpnej zmluve bolo v prospech kupujúceho zriadené právo spätného predaja celého premetu kúpy alebo jeho časti za rovnakú cenu, za akú od mesta pozemky odkúpil. Spoločnosť Archer Invest, s.r.o, vzhľadom na to, že sa jej v dôsledku hospodárskej krízy nepodarilo pozemky odpredať záujemcom o výstavbu priemyselných podnikov, od svojho investičného zámeru upustila, pričom uplatnila svoje právo a vyzvala mesto Prievidza na spätné odkúpenie časti pozemkov v Priemyselnej zóne Prievidza vo vyššie uvedenej výmere a cene. Poslanci schválili tri žiadosti o majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností, žiadosť o zriadenie vecného bremena neschválili, schválili niekoľko žiadostí o kúpu nehnuteľností a projekt spolufinancovania výstavby dvoch nových kotolní v objektoch na Ul. Falešníka, ktorý spravuje Správa majetku mesta Prievidza. Výška príspevku mesta bude na tento účel bude predstavovať 13 936 €.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…