27. Oct 2010 8:49

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Októbrové rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. 10. 2010, po úvodných obligatórnych úkonoch (otvorenie, schvaľovanie mandátovej a návrhovej komisie, schvaľovanie programu rokovania) pokračovalo vyhodnotením uznesení, ktoré predložil prednosta mestského úradu Ľudovít Fábry. Správu spoločnosti SAD Prievidza, a.s.

o použití finančných prostriedkov mesta v mestskej hromadnej doprave za obdobie od januára do septembra 2010 predložil dopravný riaditeľ SAD Pavel Pařízek, ktorý v komentári skonštatoval, že aj v sledovanom období zaznamenala spoločnosť nižšie tržby o 27 tisíc eur, pričom náklady sa zvýšili na 33 tisíc eur. Aj naďalej sa zvyšuje počet cestujúcich v autobusoch MHD, ktorí využívajú cestovanie na kartu, počet cestujúcich platiacich v hotovosti sa znižuje. Aj v sledovanom období zostávajú najstratovejšími linkami v rámci mestskej hromadnej dopravy linky č. 40, 8, 6 a 3. Vedúci odboru školstva mestského úradu Milan Rybanský predložil na schválenie dva materiály – návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta č. 106/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v základnej umeleckej škole, materskej škole a školskom zariadení na území mesta a návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Podľa návrhu dodatku sa povinný zápis detí do základných škôl bude konať v deň polročných prázdnin. Poslanci obidva predkladané dodatky bez pripomienok schválili. Rovnako bez pripomienok schválili aj predkladaný návrh na prvú úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2010, ktorý predkladal riaditeľ zariadenia Rudolf Kollár a návrh druhej úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2010, ktorý predkladala vedúca ekonomického odboru mestského úradu Katarína Bašková. Ako vo svojom komentári uviedla, návrh na II. úpravu rozpočtu mesta na kalendárny rok 2010 je predkladaný vzhľadom na zložitú finančnú situáciu v tomto roku, ako aj vzhľadom na očakávaný vývoj vo financovaní a rozpočtovom hospodárení mesta do konca tohto roka. Do návrhu II. úpravy boli zapracované nové výdavky vo výške 425 042 eur, ktoré súvisia s odstraňovaním škôd po augustovej povodni. Zahrnutie týchto výdavkov bolo možné aj z dôvodu zníženia financovania niektorých bežných a kapitálových výdavkov, ktoré mali byť financované z fondu rozvoja mesta a fondu životného prostredia. Do II. úpravy rozpočtu boli zapracované aj dotácie z Krajského školského úradu v Trenčíne na odstraňovanie povodňových škôd v Základnej škole Rastislavova vo výške 85 000 eur a v I. Základnej škole S. Chalupku vo výške 11 728 eur. „Celková bilancia rozpočtu mesta po druhej úprave predstavuje 33 009 803 eur rovnako na strane príjmov ako aj na strane výdavkov. Keďže v čase predkladania tohto materiálu mestskému zastupiteľstvu nemáme informácie o tom, v akej výške a v akom časovom horizonte vláda SR dofinancuje výpadok podielovej dane z prvého polroka tohto roka, ktorý v našom rozpočte predstavuje 1 mil. eur, pôvodne schválená výška podielovej dane sa nemení. V prípade, že poskytnutá suma nebude postačovať, resp. sa ňou nenaplní rozpočtovaná výška podielovej dane na rok 2010 a nebudeme mať dostatočné zdroje na úhradu záväzkov, mesto bude nútené presunúť výdavky, ktoré sa plánovali v rozpočte uhrádzať v decembri 2010 na začiatok roka 2011“, uviedla K. Bašková. Dopad druhej úpravy rozpočtu mesta v roku 2010 na plnenie cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte mesta bude vyhodnotený a zdôvodnený v záverečnej správe po ukončení rozpočtového roka 2010.
V súvislosti so zákonom č. 112/2010 Z.z. o petičnom práve, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2010, bolo potrebné upraviť postup mesta pri vybavovaní petícií v súlade s novou platnou legislatívou a to prijatím nového interného predpisu Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Prievidza. Schválením tohto materiálu boli doteraz platné Zásady z roku 1995 zrušené.
V rámci bodu majetkovoprávne vyporiadania a zriadenie vecných bremien poslanci schválili šesť žiadostí, medzi nimi aj žiadosť na zriadenie vecného bremena a práva prechodu a prejazdu na pozemok p. Murka, vlastníka tzv. starej pekárne, nachádzajúcej sa nad objektom bývalej hasičskej zbrojnice, kde pribudne nový polyfunkčný objekt, v ktorom budú okrem obchodných priestorov aj bytové jednotky. Poslanci schválili päť žiadostí o kúpu nehnuteľností, jednu žiadosť o nájom nehnuteľností, dve žiadosti na priamy predaj a jednu žiadosť na vyradenie z majetku mesta. Jednu zo žiadostí o kúpu nehnuteľností predložil aj poslanec Jaroslav Cigaňák, ktorý v záujme vybudovania a realizácie moderného medicínskeho centra v objekte Sociálno-integračného centra na Svätoplukovej ulici požiadal mestské zastupiteľstvo o schválenie predaja ďalšej časti tohto objektu a príslušných pozemkov. Mestské zastupiteľstvo žiadosť po vyčerpávajúcej diskusii schválilo s tým, že súčasní užívatelia Sociálno-integračného centra (13 organizácií zdravotne postihnutých) budú premiestnení do časti pavilónu bývalej Materskej školy na Ul. Š. Závodníka.
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpila jedna obyvateľka mesta, ktorá sa zaujímala o možnosti odkúpenia bytu na Ul. Falešníka resp. zabezpečenie opráv spoločných priestorov v jednom z dvoch obytných blokov zo strany Správy majetku mesta Prievidza.
V bode rokovania „rôzne“ poslanci neprerokovávali žiadny materiál a po dvoch poslancoch, ktorí interpelovali zástupcov mesta, primátor Ján Bodnár rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie riadne rokovanie sa v zmysle schváleného harmonogramu uskutoční 30. novembra 2010.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…