29. Sep 2010 16:07

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Jedným z najvážnejších bodov septembrového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. 9. 2010, bola správa o statických posudkoch premostení na rieke Handlovka, z ktorých niektoré boli augustovými povodňami zničené či vážne poškodené. Správu predkladal vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Prievidzi Vladimít Falat, ktorý konštatoval, že mesto Prievidza dalo po povodni na rieke Handlovka posúdiť stav mostov a lávok na tejto rieke.

Predmetom tohto posudku bolo rámcové statické zhodnotenie skutkového technického stavu existujúcich premostení rieky Handlovka v intraviláne mesta. „Posúdených bolo celkom 11 objektov – cestných mostov, lávok pre peších, potrubných mostov či mostov kombinovaného účelu. Účelom statického posudku bolo poukázať na priame statické následky a poškodenia stavebných a nosných konštrukcií následkom povodňovej vlny. Posudok súčasne plní funkciu preventívnej prehliadky predmetných inžinierskych objektov a zároveň upozorňuje na nedostatky a závady posudzovaných objektov, ktoré boli zistené fyzickou obhliadkou, pričom nesúvisia priamo s povodňovou vlnou, ale ide o závady zapríčinené mechanickým poškodením, opotrebovaním, či koróziou materiálu,“ povedal predkladateľ správy V. Falat.
Pre plastickosť informácie uvádzame aj zoznam posudzovaných objektov s konštatovaním ich aktuálneho stavu:

1. Lávka pri družstve bola strhnutá.

2. Cestný most – Nábr. Sv. Cyrila – Ul. Pod Banskou – statická únosnosť mosta, mechanická stabilita jeho lokálnych nosných prvkov ani objektu ako celku, jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou znížená ani obmedzená. Most je spôsobilý na ďalšiu prevádzku v nezmenenom rozsahu.

3. Cestný most – Nábr. Sv. Cyrila – Nábr. A. Kmeťa (Piesky) – statická únosnosť premostenia, jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou znížená ani obmedzená. Most je spôsobilý na ďalšiu prevádzku v nezmenenom rozsahu.

4. Lávka pre peších – Nábr. Sv. Cyrila – Nábr. A. Kmeťa – statická únosnosť premostenia a mechanická stabilita jeho nosných prvkov nebola povodňou znížená. Premostenie však vykazuje veľmi závažné statické poškodenie hlavných nosníkov. V súčasnosti statik vyriešil jeho dočasné podopretie.

5. Cestný most Ul. M. slovenskej – Nadjazdová ul. (štátna cesta I/64) – hlavné mostné prefabrikáty neboli povodňou poškodené, ich statická funkcia zostáva nezmenená. V dôsledku povodne bola čiastočne obnažená časť päty mostnej opory. Poškodená bola časť súvisiaceho oporného múru pravoodbočovacieho pruhu, ktorá bola okamžite po povodni asanovaná. V súčasnosti sa projektuje nový oporný múr a následne musí byť zabezpečená jeho výstavba, nakoľko tu dochádza k dopravnému kolapsu. Most je v správe Slovenskej správy ciest, ktorej boli výsledky statického posudku zaslané.

6. Lávka pre peších – Nábr. Sv. Matoda – Nábr. J. Kalinčiaka (pri Stavomontážach) – počas povodne bolo premostenie strhnuté z úložných podpôr, deformované a stiahnuté do riečneho koryta. Konštrukcia mosta bola z koryta rieky odstránená. V súčasnosti je tu postavený náhradný pontónový most, nová lávka sa projektuje.

7. Potrubné mosty – Nábr. Sv. Metoda – Nábr. J. Kalinčiaka – mosty sú vo vlastníctve spoločnosti Nestlé, boli odstránené a nahradené dočasným riešením. Konečné riešenie zabezpečuje ich vlastník.

8. Cestný most – Košovská cesta (Nestlé) – statická únosnosť premostenia, mechanická stabilita jeho nosných prvkov ani objektu ako celku, taktiež jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou znížená ani obmedzená. Most je spôsobilý prevádzky v nezmenenom rozsahu.

9. Lávka pre peších, potrubný most – Nábr. Sv. Metoda – Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) – statická únosnosť premostenia ani mechanická stabilita jeho nosných prvkov nebola povodňou znížená. Premostenie však vykazuje závažné statické poškodenie nosných priehradovín mosta, čo si vyžaduje adekvátnu sanáciu.

10. Cestný most – Mierové námestie (kino Baník) – statická únosnosť mosta, mechanická stabilita jeho lokálnych nosných prvkov ani objektu ako celku, jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou znížená ani obmedzená. Most je funkčný a schopný ďalšej prevádzky v nezmenenom rozsahu.

11. Most pre peších – Ul. J. Kráľa – A. Stodolu (Čínsky múr) – ani v prípade tohto mosta nebola povodňou porušená funkčnosť a prevádzkyschopnosť, most je spôsobilý ďalšej prevádzky, v rámci sanačných a udržiavacích opatrení je potrebné odstrániť nánosy odpadov, očistiť povrch nosníkov od korózie a zrealizovať nový ochranný náter.

Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s predloženou správou odporučilo realizovať opatrenia vyplývajúce zo záverov statického posudku a postupne zaradiť projekty a realizácie premostení rieky Handlovky do rozpočtu mesta na roky 2010 a 2011. V ďalšom priebehu rokovania poslanci prerokovali predložené žiadosti o kúpu nehnuteľností ako aj žiadosti o zriadenie vecných bremien a majetkovoprávne vyporiadania, zaoberali sa žiadosťou vlastníkov pozemkov susediacich s Ul. I. Vysočana o vybudovanie komunikácie, zobrali na vedomie informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom optickej chráničky vo vlastníctve mesta a zaoberali sa aj žiadosťou spoločnosti City Arena, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku viacúčelovej športovej haly v Prievidzi. V diskusii pre občanov vystúpili na tému uplynulých povodní dvaja občania. Keďže v bode „rôzne“ neboli prerokovávané žiadne materiály a poslanci sa neprihlásili ani v rámci interpelácií, primátor mesta Ján Bodnár septembrové rokovanie poslaneckého zboru ukončil. Najbližšie sa poslanci zídu na svojom riadnom rokovaní v utorok 26. októbra 2010.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…