28. Jul 2010 15:17

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Po schválení programu rokovania júlového mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok 27. júla 2010, poslanci zobrali na vedomie správu o pridelených bytoch, ktorú predložila vedúca odboru starostlivosti o občana Vlasta Miklasová. Za obdobie od januára do konca júna 2010 bolo z mestského bytového fondu žiadateľom pridelených 23 bytov.

O pripravovaných projektoch poslancov informoval Ivan Benca z odboru strategického rozvoja mesta. Vzhľadom na podobnosť dvoch predkladaných projektov, výšku ich kofinancovania zo strany mesta a identické miesto ich realizácie (Základná škola Rastislavova) poslanci po odporúčaní mestskej rady schválili len jeden z nich – Projekt „Školské multifunkčné centrum vzdelávania“, ktorého cieľom je vytvoriť v škole priaznivú klímu, zvýšiť úroveň ponuky mimoškolských aktivít, zvýšiť úroveň participácie rodičov na rozvoji kvality školy a v konečnom dôsledku zvýšiť počet záujemcov o služby školy. V zmysle novely zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení poslanci schválili predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2010 – 2014. Podľa schváleného návrhu bude primátor mesta aj v budúcom volebnom období vykonávať svoju funkciu na plný pracovný úväzok, t.j. na 100 %.
Vedúca právneho oddelenia MsÚ Dagmar Jenisová predložila na rokovanie zásady na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza, ktoré poslanci bez pripomienok schválili. Na žiadosť o náhradu za zhodnotenie nebytových priestorov v objekte mestského futbalového štadióna poslanci zareagovali schválením uznesenia, na základe ktorého zobrali návrh na vedomie a odporučili primátorovi mesta vyhovieť žiadosti živnostníka Ivana Biňovského na vyplatenie zhodnotenia nebytových priestorov futbalového štadióna – bufetu pod hlavnou tribúnou s príslušenstvom (kuchynka, sklad a reštaurácia) o celkovej výmere 49,6 m2 (nájomca v období od 1. 10. 2006 do 18. 6. 2007 do týchto priestorov vložil podľa znaleckého posudku investície vo výške 28 378,97 eur) vo výške 16 595 eur. Tieto finančné prostriedky sa žiadateľovi vyplatia z rozpočtu mesta po realizácii rozpočtového presunu.
Poslanci sa v rámci ďalšieho programu rokovania venovali žiadosti spoločnosti CF INVEST, s.r.o. Bratislava, ktorá požiadala o odkúpenie pozemku v mene spoločnosti McDonald´s Slovakia spol. s r.o. Bratislava za účelom výstavby objektu reštaurácie McDonald´s. V súčasnosti má predmetný pozemok v blízkosti Zimného štadióna v Prievidzi na základe nájomnej zmluvy v nájme spoločnosť CF INVEST, s.r.o. Bratislava, avšak nakoľko spoločnosť McDonald´s podmieňuje začatie výstavby vlastníctvom pozemkov pod stavbou, požiadala spoločnosť CF INVEST o prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku tak, aby mohol byť dodržaný termín ukončenia stavby. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi už pri zmene účelu využitia predmetného pozemku (ktorá bola predmetom rokovania MsZ vo februári t.r.) vychádzalo z potrieb mesta zabezpečiť v danej lokalite, kde sú sústredené jednak športové zariadenia – zimný štadión a športová hala – ako aj veľké obchodné domy a dochádza v nej k veľkej nárazovej koncentrácii obyvateľstva, rýchle občerstvenie ako doplnkovú funkciu k týmto zariadeniam, pretože takéto služby jestvujúce športové zariadenia neposkytujú, resp. poskytujú len obmedzene. Navyše, prevádzka tohto typu umožní zamestnať až 60 zamestnancov bez nároku na dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore. Aj s ohľadom na uvedené argumenty sa podľa mestského zastupiteľstva v zmysle príslušných ustanovení zákona o majetku obcí jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, preto poslanci žiadosť spoločnosti CF INVEST, s.r.o. Bratislava o odkúpenie pozemku za účelom výstavby reštaurácie McDonald´s za cenu podľa znaleckého posudku schválili. V rámci rozpravy k tomuto bodu rokovania na otázky poslancov odpovedal zástupca spoločnosti CF INVEST, s.r.o. Bratislava Ladislav Novák.
V ďalších bodoch rokovania poslanci schválili štyri z piatich žiadostí o odkúpenie majetku, jednu žiadosť – o odkúpenie resp. odpredaj tenisovej haly a tenisových kurtov s pozemkami na sídlisku Necpaly – stiahli z rokovania, táto žiadosť bude predmetom nasledujúceho rokovania mestského zastupiteľstva.
V diskusii pre občanov sa pani Zuzana Schuhtanzcová zaujímala o aktuálne dianie v meste – zaujímala sa o dôvody a aktuálny stav rekonštrukcie krytej plavárne na Ul. Sama Chalupku, o kontrolu financovania futbalového klubu mesta a o projekt Transparentné mesto.
V bode rokovania „rôzne“ poslanci schválili žiadosť spoločnosti RADEMAR – Jaroslav Hanzel o prenájom nebytových priestorov v areáli Základnej školy na Rastislavovej ulici, taktiež schválili žiadosť spoločnosti STRAVOVŇA – Milan Svitok o prenájom nebytových priestorov v objekte Centra voľného času Spektrum na Novackého ulici v Prievidzi. Napokon schválili aj žiadosť novozaloženého občianskeho združenia Futbalový klub Prievidza 2010 o poskytnutie ďalšej tranže schválených finančných prostriedkov vo výške 12 tis. eur na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta Ján Bodnár júlové rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie sa poslanci zídu na svojom rokovaní v posledný augustový deň t.r.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…