30. Jun 2010 12:36

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Prievidzskí poslanci zareagovali na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska - finančne podporia samosprávy postihnuté povodňami, zelenú dali aj projektu Transparentné mesto Júnové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor mesta Ján Bodnár, malo rýchly spád. Po vyhodnotení uznesení mestského zastupiteľstva a návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta poslanci bez pripomienok schválili správy o činnosti za minulý kalendárny rok v niekoľkých organizáciách, zabezpečujúcich svoju činnosť aj z financií z rozpočtu mesta.

Ako prvý predložil správu dopravný riaditeľ spoločnosti SAD Prievidza, a.s. Pavel Pařízek, ktorý skonštatoval pokles tržieb spoločnosti za sledované obdobie o 3,12 %, ktorý je spôsobený poklesom prepravených osôb v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Zároveň skonštatoval, že u cestujúcej verejnosti sa zvyšuje používanie dopravných kariet, čím sa zvyšuje počet prestupov a zároveň sa znižuje počet cestujúcich platiacich v hotovosti. Do hospodárskeho výsledku spoločnosti, ktorý za rok 2009 zaznamenal stratu vo výške 185 tis. eur zatiaľ nebola premietnutá prevádzka dvadsiatich nových ekologických autobusov MHD, jazdiacich na stlačený zemný plyn, ktoré sú v prevádzke od januára 2010.
Správu o činnosti spoločnosti BIC, s.r.o. predložil jej zástupca Vladimír Janík, ktorý skonštatoval, že rok 2009 patril pre spoločnosť k najúspešnejším z hľadiska poskytovania služieb pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie. Do tejto skupiny patria predovšetkým potenciálni podnikatelia, resp. záujemcovia o podnikanie. Pre túto skupinu realizovala BIC, s.r.o. v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny okrem školiacej činnosti aj poradenskú činnosť a v rámci nej pomoc pri spracovávaní žiadostí o príspevky na začatie podnikania. Spoločnosť BIC, s.r.o. od septembra 2009 poskytovala svoje služby ako záujmové združenie technologický inkubátor aj existujúcim podnikateľom. Celkovo zrealizovala spoločnosť v roku 2009 47 trojdňových školení, na ktorých sa zúčastnilo 1400 začínajúcich i existujúcich podnikateľov a pokračovala aj v poskytovaní mikropôžičiek podnikateľom, pričom poskytla 15 mikropôžičiek vo výške 458,08 tis. eur.
Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., ktorá bola založená za účelom vybudovania priemyselnej zóny Prievidza – Západ I., zabezpečenia výkonu inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, ako aj správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, predložil konateľ spoločnosti Milan Chmura. Skonštatoval, že v súčasnej situácii, poznačenej hospodárskou a finančnou krízou, je najdôležitejšou úlohou spoločnosti jej prezentácia a aktívne vyhľadávanie investorov tak, aby sa 52 hektárový pozemok priemyselnej zóny podarilo zastavať výrobnými halami a naplniť. V súčasnosti v areáli pôsobí spoločnosť KOVOSPOL Group, s.r.o., ktorá dala v druhom polroku 2009 do užívania dve výrobné haly a v tomto roku realizuje výstavbu tretej haly. A areáli spoločnosti KOVOSPOL Group, s.r.o. realizuje výrobu niekoľko menších spoločností z oblasti kovovýroby, drevovýroby, strojárstva či vzduchotechniky, pričom celkovo je v rámci nich vytvorených 50 pracovných miest. Vzhľadom na pripomienky niektorých poslancov na výšku nákladov spojených s nepretržitým strážením objektu priemyselnej zóny primátor mesta odporučil konateľovi spoločnosti Prievidza Invest, .s.r.o. rokovať so zástupcami spoločnosti, zabezpečujúcej strážnu službu, o výhodnejších cenových podmienkach.
Výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie HARMÓNIA za rok 2009 predložila Jaroslava Žigová. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a to v zariadení núdzového bývania a v útulku pre bezprístrešných občanov.
Riaditeľ certifikačného orgánu spoločnosti ELBACERT, a.s. Marek Krajčov odovzdal primátorovi mesta certifikát Systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008, ktorý po recertifikačnom audite v polovici júna t.r. mesto Prievidza obhájilo.
Poslanci schválili názov novej ulice v časti mesta Necpaly, ktorá vznikla z dôvodu výstavby rodinných domov. Nová ulica dostala z dôvodu názvoslovnej príbuznosti k okolitým uliciam (Poľná, Pod horou, Na stráňach, Lúčna) názov Zelená ulica.
V rámci ďalšieho programu rokovania poslanci schvaľovali žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku a žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie a zriadenie vecných bremien.
V bode „rôzne“ zobrali na vedomie informáciu o stave technológie chladenia zimného štadióna po vykonaní odborných prehliadok a skúšok. Na základe vypracovaného projektu schválili rekonštrukciu strojovne chladenia zimného štadióna s tým, že už v tomto roku sa začnú práce na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia tak, aby bolo možné do septembra 2010 zahájiť novú hokejovú sezónu a v prácach na výmene technológie by sa pokračovalo až po ukončení hokejovej sezóny. Finančné prostriedky v závislosti od podmienok verejného obstarávania budú zaradené do rozpočtu mesta v rokoch 2011 – 2013. Poslanci schválili odpredaj objektu bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste, projekt vybudovania novej kotolne v materskej škole ha Ul. Závodníka a schválili aj návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v priestoroch III. Základnej školy na Ul. S. Chalupku pre potreby zriadenia súkromnej strednej odbornej školy.
Keďže v uplynulých rokoch sa premietanie v amfiteátri Lesného parku v letných mesiacoch mimoriadne osvedčilo, požiadal prevádzkovateľ letného kina, spoločnosť TEZAS, mesto o finančnú výpomoc, súvisiacu so zabezpečením nákladov vo výške 5 500 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku na prevádzku letného kina počas letnej sezóny 2010 vo výške 2 500 eur. Poslanci schválili aj finančný príspevok vo výške 200 eur ako reakciu na žiadosť Divadla „A“ a divadla Shanti, o.z. o pomoc pri znížení ceny za dopravu u dopravcu SAD Prievidza, a.s. pri účinkovaní divadla v Rakúsku.
K žiadosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o pomoc pre samosprávy postihnuté povodňami sa pridal zástupca primátora mesta Milan Dérer s výzvou, aby sa poslanci vzdali poslaneckej odmeny za aktuálne rokovanie mestského zastupiteľstva a takto získané finančné prostriedky aby mesto poslalo na špeciálny účet zriadený ZMOS-om na pomoc obciam a mestám postihnutým povodňami. Do výzvy sa zapojilo 22 z 24 prítomných poslancov, pridali sa k nim aj primátor mesta, prednosta mestského úradu a hlavná kontrolórka mesta. Celková suma, ktorú mesto Prievidza pošle na účet Združenia miest a obcí Slovenska, predstavuje 1 085 eur. V závere rokovania zástupca primátora mesta Milan Dérer informoval poslanecký zbor o zámere mesta zapojiť sa do projektu Transparentné mesto, ktorý prišli poslancom predstaviť a odprezentovať zástupcovia spoločnosti Transparency International Slovensko Gabriel Šipoš a Emília Sičáková-Beblavá. Projekt, zabezpečujúci transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi a otvorenú komunikáciu mesta s občanmi, prezentovali na príklade mesta Martin, ktoré je jedným zo slovenských miest, zapojených do projektu. Poslanci tento projekt privítali a informáciu o jeho realizácii zobrali na vedomie. Viac informácií o projekte budeme verejnosti sprostredkovávať priebežne.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta júnové rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie sa poslanecký zbor zíde na rokovaní 27. júla 2010.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…