30. Jun 2010 12:36

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Prievidzskí poslanci zareagovali na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska - finančne podporia samosprávy postihnuté povodňami, zelenú dali aj projektu Transparentné mesto Júnové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor mesta Ján Bodnár, malo rýchly spád. Po vyhodnotení uznesení mestského zastupiteľstva a návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta poslanci bez pripomienok schválili správy o činnosti za minulý kalendárny rok v niekoľkých organizáciách, zabezpečujúcich svoju činnosť aj z financií z rozpočtu mesta.

Ako prvý predložil správu dopravný riaditeľ spoločnosti SAD Prievidza, a.s. Pavel Pařízek, ktorý skonštatoval pokles tržieb spoločnosti za sledované obdobie o 3,12 %, ktorý je spôsobený poklesom prepravených osôb v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Zároveň skonštatoval, že u cestujúcej verejnosti sa zvyšuje používanie dopravných kariet, čím sa zvyšuje počet prestupov a zároveň sa znižuje počet cestujúcich platiacich v hotovosti. Do hospodárskeho výsledku spoločnosti, ktorý za rok 2009 zaznamenal stratu vo výške 185 tis. eur zatiaľ nebola premietnutá prevádzka dvadsiatich nových ekologických autobusov MHD, jazdiacich na stlačený zemný plyn, ktoré sú v prevádzke od januára 2010.
Správu o činnosti spoločnosti BIC, s.r.o. predložil jej zástupca Vladimír Janík, ktorý skonštatoval, že rok 2009 patril pre spoločnosť k najúspešnejším z hľadiska poskytovania služieb pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie. Do tejto skupiny patria predovšetkým potenciálni podnikatelia, resp. záujemcovia o podnikanie. Pre túto skupinu realizovala BIC, s.r.o. v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny okrem školiacej činnosti aj poradenskú činnosť a v rámci nej pomoc pri spracovávaní žiadostí o príspevky na začatie podnikania. Spoločnosť BIC, s.r.o. od septembra 2009 poskytovala svoje služby ako záujmové združenie technologický inkubátor aj existujúcim podnikateľom. Celkovo zrealizovala spoločnosť v roku 2009 47 trojdňových školení, na ktorých sa zúčastnilo 1400 začínajúcich i existujúcich podnikateľov a pokračovala aj v poskytovaní mikropôžičiek podnikateľom, pričom poskytla 15 mikropôžičiek vo výške 458,08 tis. eur.
Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., ktorá bola založená za účelom vybudovania priemyselnej zóny Prievidza – Západ I., zabezpečenia výkonu inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, ako aj správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, predložil konateľ spoločnosti Milan Chmura. Skonštatoval, že v súčasnej situácii, poznačenej hospodárskou a finančnou krízou, je najdôležitejšou úlohou spoločnosti jej prezentácia a aktívne vyhľadávanie investorov tak, aby sa 52 hektárový pozemok priemyselnej zóny podarilo zastavať výrobnými halami a naplniť. V súčasnosti v areáli pôsobí spoločnosť KOVOSPOL Group, s.r.o., ktorá dala v druhom polroku 2009 do užívania dve výrobné haly a v tomto roku realizuje výstavbu tretej haly. A areáli spoločnosti KOVOSPOL Group, s.r.o. realizuje výrobu niekoľko menších spoločností z oblasti kovovýroby, drevovýroby, strojárstva či vzduchotechniky, pričom celkovo je v rámci nich vytvorených 50 pracovných miest. Vzhľadom na pripomienky niektorých poslancov na výšku nákladov spojených s nepretržitým strážením objektu priemyselnej zóny primátor mesta odporučil konateľovi spoločnosti Prievidza Invest, .s.r.o. rokovať so zástupcami spoločnosti, zabezpečujúcej strážnu službu, o výhodnejších cenových podmienkach.
Výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie HARMÓNIA za rok 2009 predložila Jaroslava Žigová. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a to v zariadení núdzového bývania a v útulku pre bezprístrešných občanov.
Riaditeľ certifikačného orgánu spoločnosti ELBACERT, a.s. Marek Krajčov odovzdal primátorovi mesta certifikát Systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008, ktorý po recertifikačnom audite v polovici júna t.r. mesto Prievidza obhájilo.
Poslanci schválili názov novej ulice v časti mesta Necpaly, ktorá vznikla z dôvodu výstavby rodinných domov. Nová ulica dostala z dôvodu názvoslovnej príbuznosti k okolitým uliciam (Poľná, Pod horou, Na stráňach, Lúčna) názov Zelená ulica.
V rámci ďalšieho programu rokovania poslanci schvaľovali žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku a žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie a zriadenie vecných bremien.
V bode „rôzne“ zobrali na vedomie informáciu o stave technológie chladenia zimného štadióna po vykonaní odborných prehliadok a skúšok. Na základe vypracovaného projektu schválili rekonštrukciu strojovne chladenia zimného štadióna s tým, že už v tomto roku sa začnú práce na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia tak, aby bolo možné do septembra 2010 zahájiť novú hokejovú sezónu a v prácach na výmene technológie by sa pokračovalo až po ukončení hokejovej sezóny. Finančné prostriedky v závislosti od podmienok verejného obstarávania budú zaradené do rozpočtu mesta v rokoch 2011 – 2013. Poslanci schválili odpredaj objektu bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste, projekt vybudovania novej kotolne v materskej škole ha Ul. Závodníka a schválili aj návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v priestoroch III. Základnej školy na Ul. S. Chalupku pre potreby zriadenia súkromnej strednej odbornej školy.
Keďže v uplynulých rokoch sa premietanie v amfiteátri Lesného parku v letných mesiacoch mimoriadne osvedčilo, požiadal prevádzkovateľ letného kina, spoločnosť TEZAS, mesto o finančnú výpomoc, súvisiacu so zabezpečením nákladov vo výške 5 500 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku na prevádzku letného kina počas letnej sezóny 2010 vo výške 2 500 eur. Poslanci schválili aj finančný príspevok vo výške 200 eur ako reakciu na žiadosť Divadla „A“ a divadla Shanti, o.z. o pomoc pri znížení ceny za dopravu u dopravcu SAD Prievidza, a.s. pri účinkovaní divadla v Rakúsku.
K žiadosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o pomoc pre samosprávy postihnuté povodňami sa pridal zástupca primátora mesta Milan Dérer s výzvou, aby sa poslanci vzdali poslaneckej odmeny za aktuálne rokovanie mestského zastupiteľstva a takto získané finančné prostriedky aby mesto poslalo na špeciálny účet zriadený ZMOS-om na pomoc obciam a mestám postihnutým povodňami. Do výzvy sa zapojilo 22 z 24 prítomných poslancov, pridali sa k nim aj primátor mesta, prednosta mestského úradu a hlavná kontrolórka mesta. Celková suma, ktorú mesto Prievidza pošle na účet Združenia miest a obcí Slovenska, predstavuje 1 085 eur. V závere rokovania zástupca primátora mesta Milan Dérer informoval poslanecký zbor o zámere mesta zapojiť sa do projektu Transparentné mesto, ktorý prišli poslancom predstaviť a odprezentovať zástupcovia spoločnosti Transparency International Slovensko Gabriel Šipoš a Emília Sičáková-Beblavá. Projekt, zabezpečujúci transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi a otvorenú komunikáciu mesta s občanmi, prezentovali na príklade mesta Martin, ktoré je jedným zo slovenských miest, zapojených do projektu. Poslanci tento projekt privítali a informáciu o jeho realizácii zobrali na vedomie. Viac informácií o projekte budeme verejnosti sprostredkovávať priebežne.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta júnové rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie sa poslanecký zbor zíde na rokovaní 27. júla 2010.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…