26. máj 2010 9:19

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Májové rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Prievidza Ján Bodnár a privítal na ňom 28 z 31 poslancov. Výročnú správu o Turisticko-informačnej kancelárii (TIK) mesta za rok 2009, ktorá sa v roku 2007 pretransformovala na neziskovú organizáciu, predložila jej riaditeľka Lýdia Ondrejková.

Ako vo svojom komentári uviedla, hodnotený rok 2009 bol prvým rokom plynulej prevádzky Turisticko-informačnej kancelárie mesta po rekonštrukcii priestorov na Námestí slobody. Snahou zamestnancov kancelárie v tomto období bolo intenzívne rozširovať marketingové a propagačné aktivity tak, aby sa zvyšoval počet prichádzajúcich návštevníkov do mesta Prievidza a do regiónu hornej Nitry. Tento cieľ sa podľa slov Lýdie Ondrejkovej darí napĺňať, pretože v roku 2009 realizovala TIK o 7 980 kontaktov s klientmi viac, ako v predchádzajúcom roku. V hodnotenom období TIK reprezentovala mesto Prievidza a región hornej Nitry na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu v Holandsku, v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku, ako aj na prezentačno-pracovných stretnutiach, konferenciách a workshopoch doma i v zahraničí.
Informáciu o činnosti akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), a.s. za rok 2009 predložil poslancom zástupca spoločnosti Vladimír Meszároš. Vo svojom komentári uviedol: „Spoločnosť PTH, a.s. zabezpečovala aj v priebehu hospodárskeho roka 2009 dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre komunálnu, ako aj pre podnikateľskú sféru v meste Prievidza. Na základe udelenej licencie zabezpečovala spoločnosť rozvod, výrobu a predaj tepla do 393 odberných miest na území mesta Prievidza. V rámci marketingových aktivít je snahou spoločnosti stabilizácia trhu a jeho ďalšie rozšírenie. K 31. 12. 2009 spoločnosť dosiahla pri obrate 10,8 mil. eur zisk 507 481,82 eur, čo v porovnaní s plánom pre rok 2009 predstavuje prekročenie plánovaného hospodárskeho výsledku o 31,1 %.Koncoročný hospodársky výsledok bol tak výrazne lepší, ako bolo pre rok 2009 plánované. Predaj tepla v merných jednotkách bol v porovnaní s rokom 2008 nižší (pokles zo 137 453 MWh na 130 983 MWh), i napriek tomu je možné konštatovať, že odberateľská základňa je stabilizovaná, bez snáh o odpájanie sa alebo výrazných opatrení na znižovanie množstva odobratého tepla zo strany konečných spotrebiteľov. V oblasti cenotvorby sa spoločnosť PTH riadila filozofiou prihliadania na finančnú silu obyvateľov. V roku 2009 bola cena pre obyvateľov a podnikateľskú sféru prijateľná natoľko, že dovoľovala udržať platobnú disciplínu odberateľov na relatívne vysokej úrovni. Konečná cena, schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ako maximálna pre rok 2009, predstavovala pre domácnosti 24,41 eur/Gigajoul (735,38 Sk/Gigajoul) a pre podnikateľov 24,47 eur/Gigajoul (737,18 Sk/Gigajoul). Na poslednom tohtoročnom zasadnutí dozornej rady spoločnosti predstavenstvo informovalo členov dozornej rady, že je snahou spoločnosti zabezpečiť dlhodobý kontrakt na dodávku tepla s doterajším dodávateľom, spoločnosťou ENEL – Slovenské elektrárne.“ Poslanci obidva predložené materiály schválili.
Návrh dohody o pristúpení záväzku mesta Prievidza voči spoločnosti THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica, vo veci poskytnutia finančnej pomoci mestu spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), a.s. poslanci na základe pripomienok právnikov zainteresovaných strán – mesta Prievidza a spoločnosti HBP, a.s. v predloženej podobe neschválili. Po zapracovaní pripomienok bude návrh dohody predložený poslancom na schválenie na júnovom rokovaní MsZ. Kým však nedôjde k schváleniu dohody o pristúpení k záväzku medzi zainteresovanými – spoločnosťou THM Inkasná ako veriteľom, mestom Prievidza ako pôvodným dlžníkom a spoločnosťou HBP, a.s. ako pristupujúcim dlžníkom – ktorej súčasťou budú aj podmienky splácania záväzku, mesto Prievidza vyplatí na základe dohody o mimosúdnom urovnaní sporu so spoločnosťou THM Inkasná z februára t.r., zálohovo prvú časť dohodnutej dlžnej sumy vo výške 700 tisíc eur na účet spoločnosti THM Inkasná zo svojho rozpočtu.
Poslanci schválili návrh zmeny Územného plánu zóny IBV Terasy, v rámci ktorého vznikne na sídlisku Kopanice oddychovo-relaxačná zóna pre obyvateľov v podobe mestského parku bez možnosti výstavby polyfunkčných či bytových objektov v tejto lokalite. Poslanci schválili aj návrh internej smernice mesta o zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj ďalších občanov – neposlancov, ktorí sú zvolení do komisií mestského zastupiteľstva a rád, do výborov volebných obvodov a do funkcie občianskej obradovosti. Interná smernica vyplýva z novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Vedúca ekonomického odboru mestského úradu Katarína Bašková predložila poslancom návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2010. V jej komentári sa uvádza: „Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený 24. novembra 2009 vo výške 28 326 605 eur ako vyrovnaný, pričom bol zostavený ako úsporný a finančné objemy v mnohých výdavkoch nepokrývali reálnu potrebu. Vzhľadom k pretrvávajúcemu negatívnemu dopadu hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí v roku 2010 a očakávaným reálnym finančným možnostiam mesta v roku 2010, bol spracovaný materiál I. úpravy rozpočtu na rok 2010, ktorý upravuje rozpočet mesta zvýšením o 4 247 761 eur v jeho príjmovej a výdavkovej časti.“ Takto upravené finančné prostriedky vo výdavkovej časti budú použité na viaceré investičné akcie mesta – napríklad vybudovanie nového cintorína, realizáciu parkovacích miest na Ul. M. Rázusa a pod. Z dôvodu, že ani kapitálové príjmy v roku 2010 nepostačujú, poslanci schválili prijatie nového úveru vo výške 1 119 535 eur. V tejto súvislosti vyjadrila nesúhlas s čerpaním úveru poslankyňa Katarína Macháčková s odôvodnením, že mesto by v situácii, keď je zaťažené ďalšími nepriamymi úvermi, čerpať nový úver nemalo. Hlavná kontrolórka mesta Jana Michaličková predložila poslaneckému zboru stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania v I. úprave rozpočtu mesta na rok 2010, v ktorom sa uvádza: „Na základe vykonaného preverenia vychádzajúceho z rozpočtu a účtovníctva mesta konštatujem, že schválením návratných zdrojov financovania vo výške 1 119 535 eur navrhnutých v I. úprave programového rozpočtu mesta na rok 2010 budú dodržané podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6a) tak, že celkovú suma dlhu mesta dosiahne 29,0 % (z celkovo možných 60 %) skutočných bežných príjmov a súčasne podľa § 17 ods. 6b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma ročných splátok istín a úrokov dosiahne 5,1 % (z celkovo možných 25 %) skutočných bežných príjmov dosiahnutých podľa záverečného účtu mesta za rozpočtový rok 2009.“ V rámci ďalšieho programu rokovania poslanci schvaľovali predkladané žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku, žiadosti o majetkovo-právne vysporiadanie a zriadenie vecných bremien a v bode rôzne schválili informácie o pripravovaných projektoch mesta a uzavretie nájomnej zmluvy v priestoroch Materskej školy na Ul. Š. Závodníka pre jazykovú školu Future. (Predkladané materiály sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.)
V závere rokovania poslanci schválili harmonogram termínov zasadnutí MsZ na II. polrok 2010, v rámci ktorého sa rokovania mestského zastupiteľstva budú konať každý posledný utorok v mesiaci. Po interpeláciách poslancov primátor mesta rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…