31. Mar 2010 10:04

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Z 31 poslancov sa na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva (v utorok 30. marca 2010) zúčastnilo 29, čím bolo rokovanie uznášaniaschopné. V úvode rokovania predložila poslancom vedúca ekonomického odboru mestského úradu (MsÚ) Ing. Katarína Bašková koncepciu financovania mesta v roku 2010, ktorá predpokladá aktuálnu finančnú potrebu mesta vo výške minimálne 6 813 501 eur.

Podľa predkladateľky materiálu sú možnosti získania finančných zdrojov v predaji majetku mesta, alebo v čerpaní úverových prostriedkov. Súčasťou predkladaného materiálu bola tabuľka kombinácií možného financovania potreby mesta v dvanástich variantoch. Poslanci si však nevybrali ani jednu z nich. Vzhľadom na pripomienky a ďalšie návrhy, predložené poslankyňami Macháčkovou a Dadíkovou, poslanci predkladaný materiál len zobrali na vedomie a uznesením schválili, že k takej závažnej téme, akou sú možnosti financovania mesta v tomto roku, bude zvolané mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Poslanci schválili dodatok k dohode o mimosúdnom urovnaní a uzavretí súdneho zmieru medzi mestom Prievidza a spoločnosťou THM Inkasná, a.s., ktorú poslanci uznesením schválili na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Dodatkom bola predĺžená lehota nadobudnutia právnej účinnosti dohody o mimosúdnom urovnaní, podmienenej udelením súhlasu oboch strán – Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a Dozornej rady STEFE SK, a.s. – z 31. marca na 15. apríla 2010, nakoľko zasadnutie dozornej rady STEFE SK, a.s. sa uskutoční 8. apríla t.r. Mgr. Ivan Benca z odboru strategického rozvoja mesta predložil poslancom projekt využitia interaktívnej tabule vo vzdelávaní, ktorý je určený pedagógom základných škôl a základnej umeleckej školy. V projekte využívania interaktívnej tabule ako efektívnej školskej pomôcky by sa malo v období od marca do mája a v auguste 2010 vyškoliť 117 zamestnancov základných škôl a základnej umeleckej školy. Rozpočet projektu predstavuje 3700 eur, ktoré sú naplánované v rozpočte mesta na rok 2010. Konateľ spoločnosti Unipa, s.r.o. Ing. Ján Ďuračka predložil projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, ktorý v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Ak mesto do 28. júna t.r. predloží na rezortné ministerstvo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, môže na financovanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia s využitím technológie LED čerpať finančné prostriedky až do výšky 263 000 eur oprávnených nákladov. Za účelom vypracovania kompletnej technickej a projektovej dokumentácie, ako aj auditu súčasného stavu osvetlenia a technického návrhu riešenia, poslanci schválili sumu 3500 eur z rozpočtu mesta s tým, že budú zaradené do najbližšej úpravy rozpočtu mesta. Poslanci schválili aj žiadosť konateľa spoločnosti Unipa, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 42 tis. eur na riešenie zastaraného stavu čpavkovej technológie zimného štadióna v Prievidzi. Aj tieto finančné prostriedky budú zaradené do najbližšej úpravy rozpočtu mesta. Poslanci vyšli v ústrety aj žiadosti spoločnosti City arena, ktorá je prevádzkovateľom športovej haly, a to schválením finančnej čiastky vo výške 30 tisíc eur na úpravu značenia hracej plochy – palubovky, ktorá musí zodpovedať pravidlám basketbalovej asociácie. V rámci jarného upratovania poslanci schválili návrh rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta. (Všetky predkladané a schválené materiály sú v plnom znení na stránke www.prievidza.sk.)
V ďalšej časti rokovania poslanci schválili päť žiadostí o zriadenie vecných bremien, päť žiadostí o kúpu a prenájom pozemkov ako aj predaj pozemku na Mariánskej ulici z dôvodu vyvolanej investície mesta. Schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy pre žiadateľku, ktorá má záujem o využitie časti priestorov MŠ na Ul. Závodníka na zriadenie fitnes centra. Žiadosť Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi a basketbalového klubu BC Prievidza, a.s. o poskytnutie finančných príspevkov na činnosť poslanci z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neschválili. O týchto žiadostiach budú rokovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2010.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…