22. Dec 2010 17:19

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Bývalý primátor Ján Bodnár sa po ôsmich rokoch rozlúčil, vedenie mesta prevzala prvá primátorka Prievidze Katarína Macháčková Posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok 21. decembra, bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti zasadli do poslaneckých lavíc poslanci, ktorým po novembrových komunálnych voľbách skončilo štvorročné funkčné obdobie, aby si z úst odchádzajúceho primátora mesta Jána Bodnára vypočuli poďakovanie za svoju prácu a prevzali z jeho rúk pamätné listy a vecné dary.

Končiaci primátor Ján Bodnár zablahoželal novej primátorke i novoprichádzajúcim poslancom k ich zvoleniu a krátko zhodnotil uplynulé štyri roky svojho pôsobenia vo vedení mesta, pričom zdôraznil, že základom činnosti v takejto pozícii je spokojnosť obyvateľov mesta. Poďakoval všetkým obyvateľom za aktívny prístup, ich záujem a účasť na veciach verejných. „Bez aktívneho prístupu obyvateľov, bez ich názorov, pripomienok a požiadaviek, by sa mesto efektívne viesť nedalo. Som hrdý na to, že sme s obyvateľmi mesta počas môjho pôsobenia aktívne diskutovali a zorganizovali sme počas dvoch uplynulých volebných období 240 verejných zhromaždení vo všetkých častiach mesta. Tieto diskusie, ktorých výsledkom boli konkrétne činy, posunuli mesto o veľký kus dopredu a ja verím, že nové vedenie mesta bude uvažovať o podobnej ceste bezprostrednej komunikácie s obyvateľmi,“ dodal J. Bodnár. Vzápätí poďakoval za spoluprácu aj všetkým zamestnancom exekutívy a predstaviteľom i zástupcom mestských organizácií a inštitúcií, ako aj zmluvným partnerom mesta, poprial všetkým krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v nasledujúcom roku. Predseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi Anton Vaňo poďakoval odchádzajúcemu primátorovi Jánovi Bodnárovi za aktívnu spoluprácu pri organizovaní osláv oslobodenia mesta či SNP a odovzdal mu Pamätnú medailu M. R. Štefánika III. stupňa.
Druhá časť mestského zastupiteľstva mala charakter ustanovujúceho rokovania, keď po oboznámení sa s výsledkami komunálnych volieb, ktoré predložil predseda Mestskej volebnej komisie Teodor Palkovič, slávnostne zložila sľub nová primátorka mesta Katarína Macháčková a postupne v abecednom poradí všetkých 31 novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Po zložení sľubu K. Macháčková privítala na rokovaní ako hosťa poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša, ktorý v krátkom príhovore skonštatoval, že vzhľadom na zloženie nového poslaneckého zboru existuje reálny predpoklad rozvoja mesta, pred ktorým sú nové výzvy v podobe riešenia zvyšujúcej sa nezamestnanosti a zabezpečenia spokojnosti obyvateľov mesta v oblasti bytovej i ekonomickej politiky. Vyzval nové vedenie mesta na zabezpečovanie spoločných rozhodnutí, vedúcich k dobrým riešeniam pre obyvateľov mesta Prievidza bez zbytočného vplyvu politických rozhodnutí.
Príhovor k prítomným poslancom a desiatkam obyvateľov, ktorí sa na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zúčastnili, odznel aj z úst primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej, ktorá zdôraznila, že programové tézy, ktoré prezentovala v rámci predvolebného boja na post primátorky mesta, neboli len chvíľkovým rozmarom, ale sú to jasné predstavy o vedení a riadení mesta i o tom, ako tento cieľ dosiahnuť. Keďže ide o šieste obdobie činnosti samosprávy, súčasné vedenie mesta nadviaže na pozitívne kroky predchádzajúcich primátorov a jeho prvoradou snahou bude posun mesta medzi úspešné, čisté a bezpečné mestá so spokojnými obyvateľmi. (Celý príhovor primátorky mesta Kataríny Macháčkovej nájdete na stránke mesta www.prievidza.sk a v regionálnych médiách). V rámci pracovnej časti rokovania poslanci schválili členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, na návrh primátorky mesta schválili stále pracovné predsedníctvo, v ktorom budú na každom rokovaní mestského zastupiteľstva primátorka mesta, zástupca primátorky, prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór mesta a hovorca mestskej rady. Poslanecké kluby v stálom predsedníctve svojich zástupcov mať nebudú. Na návrh primátorky mesta poslanci schválili zástupkyňu primátorky mesta, ktorou bola v zmysle zákona č. 369/90 Zb. z o obecnom zriadení poverená na celé volebné obdobie Helena Dadíková. Poslanci schválili aj okruh úkonov a činností, ktoré je zástupkyňa primátora mesta oprávnená v zmysle zákona vykonávať. Zástupkyňa primátorky mesta sa zároveň stala členkou deväťčlennej mestskej rady. Ďalších osem členov zvolili poslanci v tajnom hlasovaní. Členmi mestskej rady sa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2010 – 2014 stali: Martin Bugár, Marcel Dobrovodský, Roman Hlaváč, Petra Kobetičová, Dušan Magdin, Ľuboš Maxina, Juraj Ohradzanský a Peter Petráš.
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili komisiu mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej predsedníčkou sa stala zástupkyňa primátorky mesta Helena Dadíková. Schválili aj komisiu MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta, ktorá pracuje v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Poslanci schválili dva poradné orgány primátora mesta a to masmediálnu radu so šiestimi členmi a bytovú radu s ôsmimi členmi. Aj vo volebnom období rokov 2010 – 2014 bude pri mestskom zastupiteľstve pôsobiť sedem stálych komisií, ktorých zloženie poslanci schválili na návrh primátorky mesta nasledovne: 1. finančná a majetková komisia – 7 členov (predseda Ľuboš Maxina), 2. komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít – 7 členov (predseda Martin Bugár), 3. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia – 9 členov (predseda Roman Hlaváč), 4. komisia školstva, kultúry a športu – 7 členov (predseda Helena Dadíková), 5. komisia daní, poplatkov, obchodu, služieb a verejného poriadku – 9 členov (predseda Petra Kobetičová), 6. komisia starostlivosti o obyvateľov – 9 členov (predseda Silvia Hrnková), 7. komisia mládeže a voľnočasových aktivít – 7 členov (predseda Martin Drozd).
V závere rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo šiestich poslancov a dvoch neposlancov do funkcie sobášiacich a ostatnej občianskej obradovosti, zástupcov mesta do organizácií založených a zriadených mestom, poslancov z radov mestského zastupiteľstva do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj návrh na doplnenie členov výborov volebných obvodov v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec z radov neposlancov. V zmysle zákona NR SR č. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválili plat primátorky mesta, ktorý je podľa § 3 spomínaného zákona súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, schválili aj zvýšenie platu primátorky mesta vyčísleného podľa § 3 o 50 % a odmenu primátorke mesta podľa § 5 odst. 1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa § 3 a 4 odst. 1 a 2 vyplácanú mesačne. Schválili aj plat zástupkyne primátorky mesta podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/90 Zb. na celé volebné obdobie vo výške 65 percent z výšky platu primátorky mesta.
Finále pracovnej časti prvého rokovania mestského zastupiteľstva v novom zložení predstavovalo schválenie návrhu termínov rokovaní mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2011. Riadne rokovania sa budú konať každý posledný utorok v mesiaci, teda 25. januára, 22. februára, 29. marca, 26. apríla, 31. mája a 28. júna 2011. Primátorka mesta sa v závere rokovania mestského zastupiteľstva poďakovala všetkým poslancom za aktívnu účasť a okrem vianočného vinšu pozvala prítomných na oslavy príchodu Nového roka, ktoré sa budú konať 31. 12. 2010 na Námestí slobody v Prievidzi, na slávnosť vysvätenia priestorov Mestského domu 6. januára 2011 a na tradičný Ples mesta, ktorý sa bude konať 14. januára 2011.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…