12. máj 2014 10:11

Sociálna výpomoc mesta obyvateľom v roku 2013

Medzi dôležitú pomoc mesta obyvateľom patria viaceré finančné príspevky. Medzi najdôležitejšie patrí príspevok vyplácaný rodičom pri narodení dieťaťa, príspevky na pohreby bezprístrešným, príspevky pre osobitných príjemcov.

Príspevok vyplácaný rodičom pri narodení dieťaťa
Príspevok pri narodení dieťaťa, je poskytovaný pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza, z rozpočtu mesta. Nie je obligatórnou dávkou, nie je naň nárok a vyplácaný je vo výške 70 € pre každé novonarodené dieťa.


Tabuľka: Príspevky novonarodeným deťom v roku 2013:

Počet podaných žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa
292
Výška vyplateného príspevku 20 440 €

Podmienky poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Ide o jednorazový finančný príspevok, ktoré mesto vyplatí na základe predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné doložiť originál rodného listu dieťaťa.
Ďalšou z podmienok je, aby dieťa a obaja jeho rodičia, alebo osoba (osoby), ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osamelá matka, ovdovelá matka alebo otec mali v čase narodenia dieťaťa a v čase vyplatenia jednorazového finančného
príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok sa vyplatí na každé narodené dieťa. V prípade, že žiadatelia o príspevok, t.j. manželia alebo jeden z manželov, osamelá matka, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzavretia manželstva, matka alebo jej partner ako otec dieťaťa majú záväzok, podlžnosť voči mestu Prievidza alebo mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r.o., nebude im príspevok vyplatený.

Postup pri vyplácaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Na základe zoznamu Odboru školstva a starostlivosti o občana sociálneho oddelenia MsÚ pošle príslušný odbor žiadateľovi oznámenie, o možnosti poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa zo strany mesta Prievidza spolu so žiadosťou. Žiadateľ vypíše príslušnú žiadosť, ktorá mu bude zaslaná spolu s oznámením a doloží rodný list dieťaťa. Po predložení potrebných dokladov a preverení žiadosti vystaví príslušný odbor platobný poukaz na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe vystaveného platobného poukazu bude žiadateľovi vyplatený príspevok v pokladni MsÚ.

Pohreby a pomoc bezprístrešným obyvateľom
V zmysle zákona o pohrebníctve mesto Prievidza v roku 2013 zabezpečilo dôstojné pochovanie zosnulých, bezprístrešných občanov, ktorí zomreli na území mesta.


Tabuľka: Pohreby bezprístrešných v roku 2013:

Počet pochovaných bezprístrešných občanov 4
Náklady mesta na pohreby 780 €

Okrem uvedeného poskytuje radnica mesta pomoc bezprístrešným obyvateľom aj formou sociálneho poradenstva. Jeho obsahom býva najmä strata rodného listu a iných dokladov. Z dôvodu straty rodného listu, ktorý je potrebný pri vybavovaní si zákonných nárokov sociálne oddelenie pomohlo vybaviť tento doklad 2 obyvateľom a 8 obyvateľom bola poskytnutá pomoc pri vybavení občianskeho preukazu.

Osobitný príjemca
Vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi, ako aj spôsob zamedzenia zneužitia dávky a príspevkov upravuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Najefektívnejším nástrojom zabezpečenia účelného vynakladania prostriedkov je určenie osobitného príjemcu. Osobitný príjemca sa určuje iba v čase, ak na to nastane dôvod. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určil za osobitného príjemcu mesto Prievidza. Mesto určuje spôsob a čas výplaty dávok a príspevkov individuálne pre každého poberateľa.

Tabuľka: Mesto ako osobitný príjemca v roku 2013:

Dôvod Vyplatenie Počet
Strata preukazu totožnosti obyvateľa mesta v hmotnej núdzi Dávka v hmotnej núdzi spolu s príspevkami 2
Neplnenie povinnej školskej dochádzky Prídavok na dieťa 218

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.