27. Feb 2013 11:55

Sociálna pomoc mesta obyvateľom

Mesto Prievidza okrem iných funkcií zabezpečuje pomoc tým obyvateľom, ktorí sú na to odkázaní. Každoročne sú rozdeľované značné finančné príspevky na viaceré formy sociálnej podpory pre našich obyvateľov.

Formy sociálnej pomoci s finančnou podporou mesta:
1- Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
V minulom roku mestské výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali 349 121,58 €, zatiaľ čo príjmy z tejto služby predstavovali len takmer tretinu (96 328,90 €.).

2- Prepravná služba (sociálny taxík) je jednou z foriem integrácie ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti tak, aby mal možnosť prepraviť sa ako zdravý človek. Mesto Prievidza v roku 2012 zabezpečovalo 166 obyvateľom prepravu sociálnym taxíkom. Náklady za prepravnú službu boli za uplynulý rok vyčíslené na 4 092 €.

Mesto Prievidza poskytuje svojim obyvateľom možnosť získať aj sociálnu podporu formou priamych finančných prostriedkov:
1- Opakovaný príspevok na kompenzáciu ceny obeda môžu získať po posúdení žiadosti obyvatelia, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. V roku 2012 bolo na touto formou sociálnej pomoci vyplatených 4 683,64 €.

2- Na pomoc obyvateľom slúži aj jednorazová dávka v hmotnej núdzi. Pri určení výšky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mesto vychádza z individuálnej sociálnej situácie žiadateľa a možností rozpočtu mesta. V roku 2012 požiadalo o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 291 obyvateľov mesta Prievidza. Celkovo bolo vyplatených 16 990 € pre osamelo žijúcich, dôchodcov a rodiny s maloletými deťmi.

3- Mesto Prievidza poskytuje aj naďalej príspevok rodičom pri narodení dieťaťa. V uplynulom roku táto suma predstavovala 22 260 €. Jednou z foriem sociálnej podpory maloletých je aj tvorba úspor pre detí z detského domova. Každý mesiac prispieva mesto týmto deťom sumou 92,63 €, čo v roku 2012 predstavuje celkovú sumu 2 657 €. Aj týmto spôsobom sa mesto snaží mesto pomôcť trom deťom pri ich začlenení do života po opustení detského domova.

4- Menej radostnou formou finančnej podpory mesta sú výdavky na pohreby bezprístrešných osôb. Na zabezpečenie dôstojného pohrebu týchto osôb mesto vynaložilo v minulom roku 1035 €.

Mesto Prievidza sa snaží podporovať aj inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc osobám v núdzi. V našom meste získavajú príspevky formou dotácie z rozpočtu mesta dve takéto neziskové organizácie – Charita – dom sv. Vincenta, n.o. (7000 €) a Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. (4000 €).

Mesto Prievidza poskytuje pomoc nielen z vlastných zdrojov ale prostredníctvom účtu sociálnej pomoci mesta, kde sa zhromažďujú finančné prostriedky od rôznych darcov, na základe ich dobrovoľnosti a prejavu vôle. V minulom roku výška finančných prostriedkov predstavovala 3400 €.

Osobitnú kategóriu tvoria štátne dávky vyplácané mestom, ktoré slúžia ako dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa a deň bolo, aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo (desiatu, olovrant).
Štátne dávky sú použité aj ako pomoc v situácii keď občan v hmotnej núdzi stratí preukaz obyvateľa mesta v hmotnej núdzi. Následne mu je poskytnutá dávka v hmotnej núdzi spoločne s príspevkami.

Ako vyplýva z uvedeného zoznamu sociálna pomoc pre obyvateľov v meste Prievidza je poskytovaná v rôznych formách, v snahe zlepšiť životnú situáciu občanov, ktorí ju najviac potrebujú.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.