30. máj 2018 7:50

Šieste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Dňa 28. mája rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.


Na programe rokovania boli nasledovné body:

– Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza.
– Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza.
– Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
– Správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2017.
– Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6.
– Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania.
– Návrh mesta Prievidza na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzatvorenej so spol. SMMP, s.r.o.
– Riešenie podnájmu nebytových priestorov v budove CVČ (kuchyňa a výdajňa teplej stravy) a zmena predmetu obchodnej verejnej súťaže.
– Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia Ul. I. Vysočana – informácia.
– Projekt elektromobilita v meste Prievidza.
– Návrh na zmenu zapisovateľky komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi.
– Zmena štatutárneho zástupcu v neziskovej organizácii Harmónia.
– Zmena štatutárneho zástupcu v Zariadení pre seniorov Prievidza.
– Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou.

RTV Prievidza:

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…