10. Dec 2015 14:00

Rozpočet mesta na rok 2016

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný, pričom príjmová, ako aj výdavková časť rozpočtu predstavuje sumu 29 265 991 €.

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Výdavky mesta musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami v roku 2016. Mesto svojim rozpočtom pokryje bežnú prevádzkovú potrebu mestského úradu, mestskej polície, 11 materských škôl a jedální pri MŠ, rozpočtových organizácií – 7 základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, príspevkovej organizácie – Kultúrneho a spoločenského strediska.

Pokračovanie v ďalších rekonštrukciách škôl
Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 410 000 €, ktorý je plánovaný na investičné akcie, ako napríklad komplexná rekonštrukcia MŠ Matušku v predpokladanom objeme viac ako 320 000 €, čím by sa obnovila už štvrtá škôlka za posledné štyri roky a pre základné školy je rozpočtovaná suma spolu 224 574 €. V nasledujúcom období sú naplánované také projekty ako rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični I. ZŠ Ul. S. Chalupku a rekonštrukcia strechy centrálnej šatne na ZŠ Ul. Rastislavova. Výmena okien s energetickou úsporou prebehne na ZŠ Ul. Mariánska, ZŠ Ul. Energetikov, ZŠ Ul. Šafárika. Ďalšie finančné prostriedky sú vyčlenené pre ZUŠ L. Stančeka v sume 60 000 € na dokončenia zateplenia budovy zo severnej strany a pre CVČ je rozpočtovaná suma 20 000 € na potrebné investície.

Šport
V novom rozpočte je vyčlenená suma 25 000 eur na vybudovanie nového detského ihriska vnútornom bloku Ul. I. Bukovčana a Ul. P. J. Šafárika. V oblasti športu bude mesto poskytovať dotácie v zmysle platného VZN č.131/2012. Len na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje vyčleniť sumu až 90 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe ich predložených žiadostí. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, sú pre rok 2016 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2015. Z nových projektov je v športovej hale naplánovaná rekonštrukcia osvetlenia, ktorá bude spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu v sume 60 000 €.

Investície v meste
Mesto bude pokračovať v rozšírení cintorína „sektor K – urnové steny“ na Mariánskej ulici – II. etapa v sume 75 000 €. Pre rok 2016 je vyčlenený finančný objem aj pre rozšírenie verejného osvetlenia v celkovej výške 21 500 €.

Komunikácie a infraštruktúra
Na opravu chodníkov je v novom rozpočte vyčlenená suma až 108 500 eur. V oblasti dopravy okrem rekonštrukcie ciest a chodníkov sú naplánované aj ďalšie projekty budovania spevnených plôch na parkovanie. Nové parkoviská postupne pribudnú v každej časti mesta. Na tento účel je vyčlenená finančná čiastka 60 000 eur. Okrem tradičných výdavkov v oblasti dopravy je v ďalšom roku naplánovaná oprava mostného telesa na Košovskej ceste pri spoločnosti Nestlé v sume 80 000 eur. Tento most bol poškodený pri povodniach ešte v roku 2010. Obyvatelia by sa mali po dlhých rokoch dočkať vybudovania chodníka na Nedožerskej ceste. Na projektovú dokumentáciu a realizáciu je vyčlenená v rozpočte čiastka 233 000 eur.

Rozpočet bol schválený hlasmi počtom hlasov 20 z 22 prítomných poslancov. Jeden poslanec sa pri hlasovaní zdržal. Celý rozpočet je zverejnený na internetovej stránke mesta Prievidza.

Kompletný rozpočet mesta je dostupný TU.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…