31. Oct 2011 13:35

Rozhovor so zástupcom primátorky

Primátorka mesta ho poverila výkonom funkcie zástupcu primátora pred mesiacom. Kto je Ľuboš Maxina a ako sa pozerá na svoje pôsobenie v samospráve mesta ? Žije v Prievidzi, ktorá je jeho rodiskom. Doterajší profesijný život venoval bankovníctvu, keď riadil pobočky viacerých bánk v regióne hornej Nitry. Vyštudoval univerzitu v Nitre a Právnickú fakultu Trnavskej univerzity KF. Tam obhájil rigoróznu prácu z finančného práva a dizertačnú prácu z obchodného práva. Stal sa vysokoškolským učiteľom a gestorom predmetu finančné právo. Po zvolení do mestského zastupiteľstva odišiel z bankovej sféry. Poznatky z oblasti samosprávy a štátnej správy nadobudol na katedre Správneho práva Trnavskej univerzity KF. S manželkou, ktorá je učiteľka základnej školy, má dve deti.- JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.

Do funkcie zástupcu primátora ste nastúpili prednedávnom. Ako vnímate túto prácu?

Nástup do funkcie prijímam ako výzvu k zodpovednej a tvrdej práci pre ľudí a mesto, ktoré je mojim domovom. Moja predchodkyňa urobila mnoho pozitívneho nielen ako viceprimátorka, ale najmä ako dlhoročná poslankyňa zastupiteľstva. Chcem pokračovať v začatom trende zodpovednej práce pre mesto.

S akými koncepčnými zámermi začínate výkon novej funkcie?

Hlavné úlohy vedenia mesta obsahujú dve sféry. Tou prvou sú aktivity s okamžitým efektom – oprava a údržba chodníkov a miestnych komunikácií, starostlivosť o majetok mesta, zeleň, o sociálne potreby obyvateľov, verejné osvetlenie, zabezpečenie činnosti škôl a školských zariadení a iné skvalitnenia života v meste. Ale tomu predchádza druhá sféra – tá, ktorá nie je viditeľná a hmatateľná. Za ňou sa skrýva systematická práca, lobing, rokovania, príprava projektov a podobne. Ani príchod investorov do priemyselného parku nie je len o spustení samotnej výroby. Aj tomu predchádza zdĺhavý proces. A tu si veci vyžadujú odbornosť a vysokú profesionalitu. Preto je mojim politickým zámerom a cieľom predovšetkým konsolidácia verejných financií. Bez nich nie je možné prakticky urobiť nič. Súčasťou finančnej konsolidácie je aj prehodnotenie zmluvných vzťahov mesta s jasným cieľom – vypovedanie tých, ktoré sú pre mesto nevýhodné.

Preto je mojim politickým zámerom a cieľom predovšetkým konsolidácia verejných financií.

Prečo sa toľko hovorí o prehodnocovaní zmluvných vzťahov mesta ?

Mnohé z nich sú komplikované a čiastočne aj zmätočné. Vo väčšine prípadov ide o dlhodobé vzťahy v rovine právnej i finančnej. Dlhodobé zmluvy neumožňujú pružne reagovať na potreby. Viaceré služby by sa dali v podmienkach súčasnej hospodárskej recesie realizovať oveľa lacnejšie a mnohé by si mesto vedelo zabezpečiť samo. Ako príklad možno uviesť údržbu zelene a zimnú údržbu komunikácií. Jedna rezonuje u obyvateľov od jari do jesene, druhá počas zimy. Pri údržbe zelene je to v princípe tak, ako s pridomovou záhradou : uzavriete zmluvu s dodávateľom na kosenie s dobou 20 rokov. Následne stratíte zamestnanie a chcete si záhradku kosiť sám. Problémom je však zmluva na 20 rokov.

„Pri údržbe zelene je to v princípe tak, ako s pridomovou záhradou : uzavriete zmluvu s dodávateľom na kosenie s dobou 20 rokov. Následne stratíte zamestnanie a chcete si záhradku kosiť sám. Problémom je však zmluva na 20 rokov.“

Kontroly zmlúv ukázali v mnohých prípadoch nevýhodnosť. Aké možnosti zbaviť sa týchto záväzkov má z právneho hľadiska mesto?

Žiaľ, nie je možné pristupovať k všetkým zmluvám rovnako. Je potrebné zdôrazniť, že vedenie mesta si uvedomuje zaviazanosť a preto riadne plní svoje zmluvné záväzky. Niektoré zmluvy nie je možné vypovedať, iné len so sankciami, ktoré sú vysoké. Niektoré bude schopné vypovedať, resp. zadefinovať nové zmluvné podmienky v existujúcich zmluvách. Podmienky zmlúv potrebujeme nastaviť priaznivo pre mesto. Niektoré problémy sa dajú vyriešiť dohodou zmluvných strán. Priaznivý poznatok máme napríklad z kontroly v spoločnosti SAD Prievidza, a.s. Napriek zisteným nedostatkom sme nevypovedali zmluvný vzťah. Opakované spoločné rokovania dospeli k zlepšeniu spolupráce medzi mestom a touto spoločnosťou. Zmluvní partneri mesta často vnímajú konanie mesta negatívne. My však nemáme na výber. Nemôžeme objednávať služby, na ktoré v súčasnej recesii nemáme finančné prostriedky. Preto smeruje náš záujem k možnosti tieto práce zabezpečovať vo vlastnej réžii.

Ste angažovaný človek. Každá aktivita má však dve strany.

Áno, aj minca má dve strany. Ako verejný činiteľ som pripravený čeliť kritike a pokiaľ bude konštruktívna, snažiť sa zmeniť veci pozitívne podľa podnetu. Už som si zvykol na typickú slovenskú vlastnosť – kritizovať úplne všetko. Aktívny poslanec, člen komisií a iných poradných orgánov, ktorý pracuje s najlepším vedomím a svedomím pre mesto, je častejšie terčom útokov ako ten, ktorý odsedí v poslaneckej lavici 4 roky bez pozitívneho efektu. Akékoľvek rozhodnutie vo veciach verejných je rozhodnutím, ktoré sa dotkne niektorých obyvateľov pozitívne, iných negatívne. A práve tí uplatňujú najčastejšie kritiku. Samozrejme, aj spätná väzba má svoje miesto, ale nikdy nesmie byť nadradená záujmom väčšiny. Mojím záujmom je využiť každú iniciatívu a podnet na svoju informovanosť a zorientovanie vo viacerých problémoch. Potom môžem získané poznatky využiť a následne pretaviť do zodpovednej a čo najprofesionálnejšej práce pre nás všetkých, ktorí žijeme v Prievidzi.

Za rozhovor poďakoval Mgr. Michal Ďureje.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…