11. Nov 2011 13:30

Rozhodnutie –súhlas na výrub-Šipekovci

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,

podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na základe žiadosti, ktorú podal Ing. Jozef Šipek, Ulica Š. Závodníka 1847/14C, 971 01 Prievidza, Ing. Anna Šipeková, Ulica Š. Závodníka 1847/14C 971 01 Prievidza a Ing. Martin Šipek, Ulica Š. Závodníka 1847/14C, 971 01 Prievidza (ďalej len žiadateľ) dňa 11. 10. 2011 podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vydáva

s ú h l a s na výrub

1 ks javora mliečneho (Acer platanoides), obvod kmeňa 103 cm
19 ks borovice čiernej (Pinus nigra), obvody kmeňov 90, 77, 68, 108, 52, 41, 85, 68, 70, 53,
52, 73, 66, 89, 65, 77, 66, 80, 100 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3984/60 (bývalý

areál VÚP, a.s., druh pozemku Ostatná plocha), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…