2. Apr 2012 5:55

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117, ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 stavebného zákona a primerane § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona posúdil predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Príručný sklad“ umiestnený na pozemku parc.č.: 2747/33, katastrálne územie: Prievidza a v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…