2. Apr 2012 5:55

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117, ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 stavebného zákona a primerane § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona posúdil predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Príručný sklad“ umiestnený na pozemku parc.č.: 2747/33, katastrálne územie: Prievidza a v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…