2. Apr 2012 5:55

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117, ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 stavebného zákona a primerane § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona posúdil predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Príručný sklad“ umiestnený na pozemku parc.č.: 2747/33, katastrálne územie: Prievidza a v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…