2. Apr 2012 5:55

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117, ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 stavebného zákona a primerane § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona posúdil predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Príručný sklad“ umiestnený na pozemku parc.č.: 2747/33, katastrálne územie: Prievidza a v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.