14. Aug 2012 11:24

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Ulica B. Björnsona č. 48/11

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný zákon “), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie zmeny stavby Statické vyjadrenie k stavebným úpravám - vybúranie parapetnej časti muriva v okennom otvore a osadenie dvernej zárubne a dverí, zhotovenie 2 schodov stavebníka Michala Pálinkáša, Ulica B. Björnsona č. 48/11, 971 01 Prievidza nie je v rozpore s verejnými záujmami a takto rozhodol :

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…