26. Mar 2019 12:47

Rokovanie MsZ v Prievidzi – marec 2019

Prievidzskí poslanci rokovali na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Prinášame základný prehľad bodov rokovania. K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

– Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

– Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza (budova kotolne nachádzajúca sa v átriu Meštianskeho domu)

– Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“

– Informácia o indikatívnych projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry

– Informácia komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k odovzdaným oznámeniam funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ

– Návrh KaSS na vyhlásenie OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v objekte KaSS za účelom prevádzkovania kaviarne

– Majetkovoprávne veci

– Interpelácie poslancov

Podrobné materiály sú k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…