6. Dec 2021 12:48

Rokovanie MsZ v Prievidzi 6. 12. 2021

Decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi malo na programe viaceré dôležité body. Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa zastupiteľstvo konalo prostredníctvom videokonferencie.

Program MsZ v Prievidzi: 1) Otvorenie. 2) Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta: Nové VZN spresňuje definície jednotlivých účelov, tak ako sú vo všeobecnosti uvádzané v jednotlivých zákonoch. Dopĺňa informáciu o spôsobe poskytnutia dotácie pri akciách, na ktorých je viac spoluorganizátorov. Spresňuje sa čas, od ktorého je možné akceptovať výdavky hradené z poskytnutej dotácie. Dopĺňa sa účel, na ktorý nie je možné dotáciu poskytnúť. Dotácie sa po zmene neposkytnú na nákup darov a suvenírov, na ocenenie účinkujúcich a športovcov, ktoré nesúvisia priamo s podujatím a nemôže byť použitá na výdavky, ktoré vznikli pred podaním žiadosti. Vo VZN sa upresňuje spolufinancovanie pre prijímateľov dotácií z iných zdrojov, ktoré bude požadované vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Stanovuje sa tiež maximálna výška dotácie pre dotácie z rozpočtu mesta poskytovanej na účel prenájmu športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalúpku) v hodnote 100 % z celkových vynaložených výdavkov na prenájom športoviska v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Nové VZN dopĺňa postup pri podávaní žiadostí o dotáciu, ktoré neboli doručené v stanovenom termíne a upresňuje sa možnosť poskytnutia mimoriadnej dotácie v mimoriadnych prípadoch, hodných osobitného zreteľa. 3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 10/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2022. 4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 11/2021, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020. 5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 12/2021, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2020. 6) Návrh VZN mesta Prievidza č. 14/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza: Nové VZN upravuje podmienky vodenia, psa, stanovuje sumu úhrady za evidenčnú známku psa, vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, kde je zakázaný vstup so psom a určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev a to z dôvodu aktualizácie týchto podmienok v nadväznosti na ich aplikáciu v praxi. V katastrálnom území mesta Prievidza nie je možné vodiť psa bez priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie. Zakazuje sa voľný pohyb psa na týchto miestach : – Námestie slobody, – Pribinovo námestie – Námestie piaristov – Námestie Jozefa Cígera Hronského – Pešia zóna, Ul. J. M. Hurbana – Ul. I. Bukovčana – Pešia zóna, Ul. K. Novackého – Evanjelický kostol, Ul. J. G. Tajovského – kostol Sv. Terézie z Lisieux Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný podľa odseku budú označené tabuľkou alebo vodorovným značením s nápisom „Zákaz voľného pohybu psa“ alebo s grafickým zobrazením. 7) Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“: Pre Zdroj Prievidza je vpracovaný projekt stavebného povolenia vrátane tepelného napájača na distribúciu tepla. Aktuálne je vydané právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Prievidza – odborom starostlivosti o životné prostredie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) pre zdroj Prievidza – Cigeľ. Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí pre zdroj Prievidza – Cigeľ beží stavebné konanie. Pripravujú sa materiály k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofonodov, z výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia. PTH tiež oslovuje bankové domy na účel predloženia indikatívnych úverových ponúk pre financovanie projektu nového tepelného zdroja. 8) Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD, s.r.o., za obdobie 1-6/2021. 9) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2022 a na roky 2023 a 2024. 10) Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2022 a na roky 2023 a 2024. 11) Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024. 12) Návrh na zmenu názvu Mestského múzea a Galérie Imricha Vysočana: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi ešte v roku 2015 schválilo Zriaďovaciu listinu Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana ako organizačný útvar príspevkovej organizácie KaSS v Prievidzi zriadenej mestom Prievidza. Zriaďovacia listina bola pôvodne vyhotovená za účelom zriadenia mestského múzea a galérie. Od nadobudnutia účinnosti zriaďovacej listiny nastala zmena a zriadená bola galéria bez múzea. Na základe uvedeného je nahradený pôvodný názov „Mestské múzeum a galéria Imricha Vysočana“ novým znením, a to „Galéria Imricha Vysočana“. V priestore Meštianskeho domu na poschodí, ktorý má od 01. 11. 2021 v užívaní KaSS od SMMPD, bude „Galéria Imricha Vysočana“ situovaná v 3 samostatných miestnostiach: 1. stála expozícia diel Imricha Vysočana, 2. stála expozícia nežijúcich prievidzských výtvarníkov, 3. aktuálne výstavy regionálnych výtvarníkov aj umelcov pôsobiacich mimo regiónu. Príležitostné výstavy iných autorov budú súčasťou koncepcie činnosti občianskeho združenia Cult Creative. 13) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 14) Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach vykonanej NKÚ SR. 15) Návrh na vysporiadanie záväzkov zo vzťahu založeného Zmluvou o vytvorení a použití diela „Monografia mesta“ zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1 a 2. 16) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov: -Rekonštrukcia futbalového ihriska na ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica v Prievidzi Celkový rozpočet projektu: 44 740,82 € Požadovaná výška príspevku od SFZ – projekt EURÁ z UERA: 33 500 € Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 25% – 11 240,82 € Cieľom projektu je výrazné zlepšenie podmienok pre tréningový proces mládežníckych družstiev futbalového klubu FC Baník Prievidza. Prínosom projektu je vytvorenie kvalitnej tréningovej plochy s trávnikom ihriskového typu využiteľnej predovšetkým pre tréningový a zápasový proces detských a mládežníckych futbalových družstiev. Súčasné futbalové ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi. Aktuálny stav trávnika možno označiť ako havarijný. Hracia plocha je porastená neudržiavaným porastom trávnato buriného charakteru s nerovnomerným pokrytím plochy so značne zdevastovanou plochou v okolí bránkovísk. Revitalizáciou trávnika/ založením nového trávnika s prírodným povrchom je možné získať plne funkčné futbalové ihrisko. -Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – hracia plocha, palubovka Celkový rozpočet projektu: 334 221,07 € Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 60 % – 200 500 € Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 40% – 133 721,07 € Tento projekt by primárne riešil rekonštrukciu/výmenu: konštrukciu palubovky na hracej ploche, podlahy okolo hracej plochy, mantinelového systému. 17) Žiadosť o schválenie odpredaja časti nehnuteľného a hnuteľného majetku spol. SMMP, s.r.o., – Trafostanica, pozemok pod TS, technológia TS, rozvody VN a NN. 18) Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku miestnych cintorínov, verejného osvetlenia a návrh zverenia novonadobudnutého majetku pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza. 19) Žiadosti predkladané útvarom hlavného architekta. 20) Majetkovoprávne veci. 21) Plán zasadnutí orgánov mesta Prievidza v I. polroku 2022. K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…