26. Apr 2021 10:52

Rokovanie MsZ v Prievidzi 26. apríl

Dňa 26. apríla 2021 rokovali prievidzskí poslanci formou videokonferencie. Schválená bola I. zmena rozpočtu, Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2020 a tiež menšie úpravy v systéme dočasného parkovania motorových vozidiel.

Program rokovania MsZ v Prievidzi:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza
5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce
spôsob bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov“
6) Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2020
7) Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
8) Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2020
9) Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021
10) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12. 2020
11) Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2021
12) Návrh Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Prievidza
13) Návrh na zmenu Územného plánu mesta Prievidza – zmena funkčného využitia územia
funkčno-priestorového bloku FPB 7-2-3 a 7-2-4 (lokalita Pod banskou) zo „Zmiešaného územia
s prevažne mestskou štruktúrou (cintorín a rozšírenie cintorína)“ na „Obytné územie –
individuálne formy“
14) Žiadosť neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., o nájom
nebytových priestorov v CVČ, Ul. K. Novackého, Prievidza
15) Majetkovoprávne veci
16) Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“,
vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania
17) Diskusia pre obyvateľov
18) Interpelácie poslancov
19) Diskusia poslancov a poslanecké podnety
20) Záver

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…