25. Aug 2020 11:13

Rokovanie MsZ - august 2020

V pondelok 24. augusta 2020 rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Poslanci na rokovaní schválili II. zmenu rozpočtu alebo udelenie čestného občianstva Michalovi Krajčíkovi.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa na augustovom zasadnutí venovali aj vyhodnoteniu rozpočtu za 1. polrok 2020 a návrhu jeho druhej zmeny. Zároveň boli informovaní o výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska a o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD s.r.o.

Program augustového zastupiteľstva:
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. –VI./2020
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
-Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2020
-Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020
-Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1-12/2019
-Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku verejnej zelene, miestnych komunikácií a cintorínov
-Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam
-Informácia o pripravenom projekte s názvom „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza“
-Žiadosť spol. DKP SLOVAKIA, s.r.o., o zmenu ÚPN mesta Prievidza
-Majetkovoprávne veci
-Diskusi a pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
-Rôzne
-Interpelácie poslancov

Udelenie Čestného občianstva Michalovi Krajčíkovi in memoriam
Primátorka mesta Katarína Macháčková navrhla udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí. Michal Krajčík pôsobil ako predseda Mestského národného výboru od 1. novembra 1970 až do decembra 1989. V novodobých dejinách mesta nemá v trvaní mandátu konkurenciu. Za toto obdobie Prievidza zaznamenala najprudší rast. Bolo postavených najviac bytov, vybudovaných moderných športových objektov. Boli vybudované napríklad futbalový štadión, športová hala a zimný štadión, v meste tiež pribúdali školy, obchody a iné zariadenia, a takmer o 30 tisíc vzrástol počet obyvateľov. Trávnaté plochy, parky a stredná a vysoká zeleň predstavovali 34 m2 na obyvateľa, čo bolo najviac v bývalom Československu. Za celoživotnú prácu pre mesto dostal viacero ocenení a uznaní, napríklad štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu. V roku osláv šesťstoročnice Prievidze prevzal za mesto Rad práce. Jeho zásluhou sa zachovalo celé vydanie Monografie Prievidze od Mikuláša Mišíka, ktorú napriek príkazu na skartáciu, uchoval v pivnici mestského národného výboru od roku 1971 až do decembra roku 1989. Zomrel náhle 27. marca 2020 v Prievidzi vo veku 91 rokov.

Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza
Mesto Prievidza požiada o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza“. Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení. Využitie nových prírodných prvkov prispeje k eliminácii negatívnych klimatických zmien a zároveň využitie zeleného potenciálu a vytvorenie nových plôch zelene bude brániť prehrievaniu námestia.

Celkový rozpočet projektu:
259 384,99 €
Požadovaná výška NFP z MŽP SR: 246 415,74 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% – 12 969,25 €

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…