2. Jun 2015 11:45

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Poslanci na májovom mestskom zastupiteľstve prerokovávali viaceré dôležité materiály.

Schválený zámer výstavby štvrtej bytovky
V zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 388/13 zo dňa 29.10. 2013 v znení uznesenia 131/14 z 29.4. 2014 bol schválený zámer obstarať kúpou dva nájomné bytové domy 2×24 bytových jednotiek, vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici.
Mestskému zastupiteľstvu bola predložená informácia o výstavbe 3.nájomného bytového domu 2×12 bytových jednotiek na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici. Zároveň bol predložený investičný zámer o výstavbe 4.nájomného bytového domu 2×12 bytových jednotiek, vrátane technickej vybavenosti v lokalite na sídlisku Necpaly v Prievidzi, na Gazdovskej ulici, ktorý bude obstaraný kúpou. Súčasťou výstavby bytových jednotiek bude aj rozšírenie verejného vodovodu.

Zariadenie pre seniorov s novým rozpočtom

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi predložilo Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu návrh na prvú úpravu rozpočtu na rok 2015. Dôvodom podania tohto návrhu je pridelenie finančných prostriedkov z nedočerpaných príjmov za rok 2014 na kapitálové výdavky organizácie.
25.11. 2014 bol uznesením Mestského zastupiteľstva č.447/2014 schválený viacročný rozpočet pre Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2015, 2016 a 2017. Celkové príjmy organizácie tvoria 1 710 000€ a celkové výdavky rozpočtu predstavujú taktiež 1 710 000€. V predpokladanej úprave rozpočtu navrhla táto rozpočtová organizácia mesta Prievidza vykonať úpravu príjmovej časti rozpočtu, úpravu výdavkovej časti rozpočtu a takisto zmeny v celkovej bilancii rozpočtu.
Príjmová časť rozpočtu Zariadenia pre seniorov je tvorená nedaňovými príjmami v celkovej sume 750 000€, ktoré zahŕňajú príjmy za predaj služieb a stravovanie. Transfery zo ŠR na BV predstavujú 960 000€. Organizácia žiada v rámci úpravy rozpočtu použiť nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014, vo výške 13 710 €. Tento spôsob pridelenia finančných prostriedkov by znamenal zvýšenie príjmovej stránky rozpočtu na 1 723 710€.
Výdavková časť rozpočtu zahŕňa mzdy, platy OOV, poplatky za poistné do poisťovní a platby za tovary a služby. V rámci výdavkovej časti by vedenie Zariadenia pre seniorov Prievidza chcelo nedočerpané príjmy použiť v roku 2015 na financovanie kapitálových výdavkov. 10 000€ je potrebných na stavebné úpravy, konkrétne na rekonštrukciu nevyhovujúcich existujúcich kúpeľní a ich úpravu na bezbariérové. 3000€ plánuje manažment použiť na zakúpenie veľkokapacitnej sušičky, ktorá je v prevádzke už 15 rokov, je v zlom technickom stave a kapacitne je už nepostačujúca.
Vzhľadom k využitiu finančných prostriedkov by bola celková bilancia rozpočtu vykázaná ako nulová.

Migranti

Mesto Prievidza bolo zaradené do projektu s názvom BUK – Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy v oblasti integračnej politiky. Projekt zastrešuje ZMOS v niekoľkých slovenských mestách a je financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013: Solidarita pri riadení migračných politík.
Základným zámerom projektu je príprava stratégie pre pravidelné mapovanie podmienok integrácie cudzincov v snahe poskytnúť im možnosti pre zvyšovanie ich informovanosti na báze poradenstva, ale aj odstraňovanie problémov, ktoré bránia ich integrácii do spoločnosti. Za účelom začlenenia a rovnoprávnosti cudzincov z tretích krajín, a taktiež bezkonfliktnosti spolužitia všetkých občanov je vypracovaná lokálna stratégia mesta Prievidza s názvom „Prievidza pre všetkých“. Stratégia je súčasťou integračnej politiky vlády Slovenskej republiky, ktorej cieľom je priblížiť občanom SR právne postavenie dlhodobo a legálne žijúcich cudzincov na Slovensku.
Migrácia je dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj počtu obyvateľov aj na území mesta Prievidza. Viac ľudí sa ročne odsťahuje, ako prisťahuje. Tento migračný úbytok je spôsobený hlavne odchodom obyvateľov za prácou do zahraničia, ale taktiež sťahovaním sa na vidiek do okolitých obcí. Dôležitá je tiež nízka pôrodnosť a starnutie obyvateľstva.
Podľa štatistických údajov k 3.2. 2015 na území mesta Prievidza žije 180 štátnych príslušníkov tretích krajín, z toho 123 má trvalý pobyt a 57 má prechodný pobyt.14 z uvedených cudzincov vykonáva na území mesta živnostenskú činnosť. 9 z detí štátnych príslušníkov tretích krajín (Čína, Egypt, Albánsko, Južná Kórea, Lotyšsko či Brazília) navštevuje materské a základné školy na území mesta Prievidza.
Migranti vzhľadom na jazykové bariéry nie sú v rámci spoločenských udalostí mesta príliš viditeľní. Podľa ich vlastných slov sa snažia splynúť s prostredím. Stretávajú sa medzi sebou, ale nevytvárajú si komunity a tiež nepociťujú akútne problémy. Mesto sa však aj naďalej bude snažiť, aby vybudovalo čo najvhodnejšie podmienky pre život migrantov v Prievidzi, ale aby taktiež vytvorilo dôveru medzi samosprávou a príslušníkmi tretích krajín žijúcich na území mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…