14. máj 2019 12:33

Rokovalo mestské zastupiteľstvo – máj 2019

Dňa 13. mája zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Program rokovania:
– Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievid
– Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017
– Návrh – Doplnok č.1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019
– Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO
– Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
– Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
– Záverečný účet mesta Prievidza
– Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
– Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018
– Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019
– Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza
– Návrh Doplnku č. 1 k IS 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza
– Návrh IS č. 102 – Štatút denných centier
– Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2018
– Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2018
– Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2019
– Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej zmluvy
– Vyhodnotenie uznesení MsZ
– Zoznam majetkoprávnych veci


– Bod rôzne
1)Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic o pokračovanie nájmu priestorov v ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi
2) Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytových priestorov – kaviareň v objekte KaSS
3) Žiadosť občianskeho združenia Art kino Baník o stanovisko k organizovaniu besied v budove kina Baník
4) Informácia o využití priestorov Meštianskeho domu
5) Zmeny v zložení komisie starostlivosti o obyvateľov, v komisii školstva a kultúry a zmeny v poverení sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti
6) Informácia zo zasadnutia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
7) Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2019

Podrobné materiály nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.