29. Aug 2013 9:10

Róbert Bezák čestným občanom mesta Prievidza

Prievidza má nového čestného občana. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi jednohlasne schválilo poslanecký návrh poslankyne Heleny Dadíkovej na udelenie ocenenia čestné občianstvo mesta Prievidza J. E. Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi, CSsR, arcibiskupovi.

Čestné občianstvo mesta Prievidza bude Róbertovi Bezákovi udelené za šírenie aktuálneho kresťanského posolstva medzi ľuďmi dobrej vôle bez rozdielu vyznania a šírenie dobrého mena mesta Prievidza na Slovensku i v zahraničí.


Foto: Karol Urban, archív o.z. Berkat

Stručný životopis Róberta Bezáka

Róbert Bezák sa narodil v Handlovej 1. marca 1960. Základné vzdelanie získal na II. ZDŠ na Ul. S. Chalupku (po 3. triedu) a následne pokračoval v povinnej školskej dochádzke ako talentovaný žiak na výberovej ZDŠ Stred s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – terajšej ZDŠ na Rastislavovej ulici. Popri ZDŠ navštevoval Ľudovú školu umenia v Prievidzi – hudobný odbor (hra na gitare u dr. S. Solárika ) a výtvarný odbor (u ak. mal. M. Štrompachovej) ako i rôzne spoločenské a športové krúžky.

Po skončení ZDŠ pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Prievidzi, kde si na jar v roku 1979 podal prihlášku na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, čo vyvolalo značnú pozornosť a prekvapenie u mnohých ľudí, vrátane miestnych predstaviteľov OV KSS. Aj vďaka neobyčajnej statočnosti rodičov, hlavne jeho matky, ktorá bola obhajovať synov zámer a nezlomnú vôľu študovať za kňaza až u ideologického tajomníka OV KSS, R. Bezák po úspešnom zavŕšení maturitných skúšok na jeseň 1979 nastúpil ako riadny študent na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Počas štúdií na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte podstúpil tiež rehoľnú formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov a v roku 1983 zložil celoživotné rehoľné sľuby. Podľa výňatku z registra ŠtB je zrejmé, že R. Bezák bol už počas základnej vojenskej služby (Bechyně, ČSSR) sledovanou osobou – v kategórii podozrivá osoba. Vstup do mužskej rehole bol považovaný za trestný čin „marenia dozoru nad cirkvou“. Hoci Štátna bezpečnosť zrejme o jeho rehoľnom živote nevedela, resp. nemala dosť dôkazov, jeho činnosť režimu „nesedela“, takže bol vedený v spisoch ŠtB ako PO – podozrivá, resp. preverovaná osoba.

Bol vysvätený za kňaza 17. júna 1984 v Banskej Bystrici biskupom Mons. Jozefom Ferancom. Po kňazskej ordinácii zastával tieto posty:
1984 – 1985 kaplán vo farnosti Brezno
1986 – 1987 základná vojenská služba
1988 kaplán v Detve, kaplán v Žiari nad Hronom, farský administrátor v Sklených Tepliciach
1989 farský administrátor v Tužine
1990 farský administrátor v Uľanke
1990 – 1993 Akadémia Alfonsiana v Ríme, postgraduálne štúdiá morálnej teológie – získanie Licenciátu v morálnej teológii
1993 – 2005 viceprovinciál rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov na Slovensku
1996 – 2002 predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
1993 – 2005 lektor morálnej teológie na teologickom inštitúte v Badíne (Banská Bystrica) a na Aloisiane, teologickej fakulte Trnavskej univerzity
2005 – 2008 farský administrátor mariánskeho pútnického miesta, baziliky minor, na Sta-rých Horách
2008 farský administrátor v Radvani, Banská Bystrica, predstavený spoločenstva Redem-ptoristov v Radvani, Banská Bystrica, vikár viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov v Bratislave
18. apríl 2009 menovanie za trnavského arcibiskupa
6. jún 2009 biskupská vysviacka v Trnave. (svätiteľ kardinál Jozef Tomko) na základe pápežského dekrétu Sv. Otca Benedikta XVI. zo dňa 18. apríla 2009
2. júl 2012 – odvolaný z funkcie trnavského arcibiskupa

Arcibiskup Mons. R. Bezák ako najmladší slovenský arcibiskup realizoval po svojom nástupe do pastoračného riadenia Trnavskej diecézy, v súlade s odkazom II. Vatikánskeho koncilu a napĺňaním vízie otvorenej Cirkvi, niekoľko progresívnych projektov, napríklad zriadil centrá pomoci človeku za účelom poskytovania pomoci sociálne slabším ľuďom a ľuďom bez domova; zaviedol pravidelnú hodinu s arcibiskupom za účelom neformálneho kontaktu s veriacimi alebo otvoril priestory budovy arcibiskupského úradu pre verejnosť. Takisto vytvoril podmienky pre činnosť Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí s orientáciou na kresťanské kultúrne dedičstvo, zriadil arcidiecéznu internetovú televíziu; priniesol na Slovensko podujatie „Noc kostolov“ a zaviedol opatrenia na transparentné spravovanie majetku arcidiecézy.

V roku 2013 sa zúčastnil Mons. R. Bezák v Prievidzi ako hosť festivalu JEDEN SVET PRIEVIDZA a besedoval s jeho účastníkmi na tému šťastia. Svojim prejavom, vystupovaním a komunikáciou s verejnosťou dokázal osloviť všetkých bez rozdielu vyznania – najmä však mladú generáciu, podobne tiež pri jeho opakovanej účasti na festivale Pohoda.

Pri stretnutiach s ľuďmi nezabúda hovoriť o svojom detstve a mladosti, ktoré prežil v Prievidzi. S láskou spomína na učiteľov a spolužiakov počas svojich školských i gymnaziálnych rokov, priateľov a známych, ktorých mal a má v Prievidzi.

Mesto Prievidza je hrdé na to, že takýto muž bol časť svojho života jeho súčasťou a že v tomto meste stále žijú jeho vzácni rodičia!

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…