9. Feb 2018 7:11

Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní ďalších mimorozpočtových prostriedkov. Sumu 473 553,95 € použije na revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova. Vďaka nenávratnému finančnému prostriedku prejde celá lokalita vnútrobloku komplexnou revitalizáciou, ktorá bude zameraná predovšetkým na oddych, šport a výsadbu novej zelene.

Sídlisko Zapotôčky s priľahlým sídliskom Nové Mesto predstavuje najväčšiu časť mesta, na ktorej sa nachádza viac ako 13 000 obyvateľov. Vnútroblok sa nachádza medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova, z východnej strany je ohraničený hospodárskymi budovami (obchod, pohostinstvo) a parkoviskom, zo západnej strany cestnou komunikáciou.

V areáli vnútrobloku sa nachádzajú najmä zelené plochy so zastúpením stromov a krovín. Okrem zelene sa v areáli nachádza sieť komunikácií, chodníkov ktoré sú určených predovšetkým pre peších. Trávniky v lokalite vnútrobloku sú neudržiavané a tvoria sa na nich vyšliapané chodníky, ktoré vznikli ľudskou aktivitou a prechádzaním mimo spevnených plôch. Chodníky a spevnené plochy sú v značne opotrebovanom štádiu, ich povrch je nesúvislý s častými výtlkmi. Zároveň chodníky nemajú riešený obrubník či iné oddelenie od zelených plôch.

RTV Prievidza :

Stromy v areáli vnútrobloku sú prestrarlé, neudržiavané a ich vzhľad je neestetický. Pred prípravou projektu bol zhotovený dendrologický prieskum, ktorý na základe overených metód odporučil výrub 42 stromov. Za predmetný výrub bude vykonaná náhradná výsadba.

Z hľadiska prvkov mestskej infraštruktúry a architektúry nie je vhodne vyriešené osvetlenie vnútrobloku. Existujúce osvetlenie je zastarané, nedokáže dostatočne osvetliť celý priestor areálu a znemožňuje jeho využívanie v nočných hodinách.

Existujúci mobiliár ako lavičky a odpadové koše sú po dobe životnosti v zlom technickom stave. Často sú zničené úmyselným poškodením. V areáli absentujú prirodzené stojany na bicykle a obyvatelia riešia odklad bicyklov o budovy, schody, zamykanie o stromy s úzkym kmeňom a podobne.

Vo vnútrobloku sú tiež nedostatočne prvky mestskej infraštruktúry, zamerané na aktívne trávenie voľného času. Nenachádza sa tu športovisko ani multifunkčné ihrisko, čo znemožňuje najmä mládeži z okolitých bytových domov trávenie voľného času v exteriérovom prostredí. Existujúce prvky – pingpongové stoly a preliezky – sú staré a miera ich poškodenia je vysoká.

Revitalizácia celej lokality
Hlavným cieľom predkladaného projektu je preto vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. V rámci realizácie projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom.

V rámci predmetnej aktivity budú realizované opatrenia zamerané na obnovu a úpravy spevnených plôch a revitalizáciu zelene. Areál vnútrobloku bude po revitalizácii rozdelený na tri zóny – oddychovú, športovú a centrálnu a s doplneným mobiliárom a infraštruktúrou. V riešenej oblasti doposiaľ neboli zrealizované aktivity podobného charakteru, projekt je súčasťou celkovej vízie rekonštrukcie mestského prostredia.

Športová zóna

V lokalite sa už nachádza niekoľko železobetónových stolov na stolný tenis, preto bolo navrhnuté doplnenie ďalších športových aktivít do tejto zóny a jej rozšírenie. Ide o rozšírenie spevnenej plochy okolo stolnotenisových stolov a ihriska na petang. Zabezpečí sa tak bezbariérový prístup aj pre telesne postihnuté osoby. Priestor bude doplnený o spomínané nové fitnes ihrisko.

Centrálna zóna
Centrálna časť lokality pozostáva z obnovy záhonov, doplnením o kvitnúce druhy kvetín a nová vysadená zeleň bude plniť hlavne tieniacu a vizuálne atraktívnu funkciu.
V lokalite je navrhnuté vytvorenie dvoch oddychových častí. V oboch prípadoch budú jestvujúce chodníky vybúrané v plnom rozsahu. Mobiliár bude tiež doplnený stojanmi na bicykle, lavičkami a odpadkovými košmi.

Očakávania od revitalizácie lokality
Práce na revitalizácii by mali priniesť hlavne zníženie hlučnosti a prašnosti, zazelenanie urbanizovaného prostredia, obnovu drevín a zelene a tým zvýšenie kvality života obyvateľov v meste Prievidza.

Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 498 477,84 €. Výška nenávratnému finančnému prostriedku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z programu IROP je vo výške 473 553,95 €. Mesto Prievidza bude koofinancovať projekt sumou 24 923,89 €.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…